Aloitussivu / Hinnasto

Hinnasto

Maistraattien palveluhinnasto

Maistraattien yhteinen palveluhinnasto perustuu valtiovarainministeriön antamaan asetukseen maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016.

Hinnaston voimaantulo - voimassaoloaika 01.01.2015 - 31.12.2016

Maistraatin maksuttomia palveluja ovat mm.

 • Ote väestötietojärjestelmästä tai muu siihen verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten.
 • Avioliiton esteiden tutkinta sekä virka-aikana maistraatissa tapahtuva vihkiminen
 • Edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousrekisteristä.

Huom! Tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvista lisäpalveluista voidaan periä 6,80 € suuruinen toimituslisä (sisältää laskutuksen sekä postituksen, mahdollisen faksimaksun tai lähettämisen muussa vastaavassa sähköisessä muodossa). Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta toimitusmaksu on 5,50 € (alv 0%).

Sivun alkuun

Eurooppalainen perintötodistus

 • Eurooppalainen perintötodistus 180 €
 • Muulle kuin hakijalle annettava jäljennös eurooppalaisesta perintötodistuksesta 30 €
 • Eurooppalaisen perintötodistuksen jäljennöksen voimassaoloajan pidentäminen 30 €
  Suomessa eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Uudenmaan maistraatti.      

Sivun alkuun

Avioehtosopimus

 • Avioehtosopimuksen rekisteröinti 55 euroa
 • Aviopuolisoiden välisen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti 55 euroa
 • Avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti 55 euroa
 • Aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti 55 euroa
 • Osituskirjan rekisteröinti 55 euroa
 • Ote avioehtoasioiden rekisteristä 15 euroa
 • Todistus avioehtoasioiden rekisteristä 15 euroa
 • Selvitys virallisen lehden vuosiluettelosta 13 euroa

Sivun alkuun

Holhoustoimi

Lupa-asiat

Päätös, joka koskee omaisuuden ositusta tai perinnönjakoa jaettavan nettovarallisuuden mukaan

Jaettava varallisuus:

 • 0 - 85 000 euroa 180 euroa/päätös
 • 85 001 - 170 000 euroa 318 euroa/päätös
 • 170 001 euroa - 435 euroa/päätös
 • Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen 180 euroa/päätös
 • Päätös muussa lupa-asiassa 180 euroa/päätös

Tilintarkastus

Päämiehen tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan edellyttäen, että päämiehen nettotulot, rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat enemmän kuin 8029 euroa vuodessa

Bruttovarat:

 • 0 - 34 000 euroa 51 euroa/tilintarkastus
 • 34 001 - 67 000 euroa 95 euroa/tilintarkastus
 • 67 001 - 135 000 euroa 143 euroa/tilintarkastus
 • 135 001 - 336 000 euroa 235 euroa/tilintarkastus
 • 336 001 - 840 000 euroa 347 euroa/tilintarkastus
 • 840 001 euroa - 445 euroa/tilintarkastus

Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi kolmasosa.

Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi onpuolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.

Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien selvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti tapauskohtaisesti erikseen.

Käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset

Hakemus 149 euroa

Holhousviranomaisen läsnäolo istunnossa 318 euroa

Edunvalvojan tai edunvalvojan sijaisen määrääminen

Edunvalvojan/edunvalvojan sijaisen määrääminen päätöksellä 111 euroa

Ote holhousrekisteristä

Ote holhousrekisteristä 15 euroa

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 127 euroa/päätös

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti 95 euroa/päätös

Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien selvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti tapauskohtaisesti erikseen.

Sivun alkuun

Julkinen notaari

 • Apostille-todistus 13 euroa
 • Ansioluettelon oikeaksi todistaminen 65 euroa
 • Elossaolotodistus ulkomailla asuvalle 15 euroa
 • Julkisen notaarin oikeaksi todistama allekirjoitus kultakin allekirjoitukselta 8 euroa
 • Julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös/sivu 4 euroa
 • Kompetenssitodistus (sisältäen asemaa ja allekirjoitusta koskevan todistuksen) 12 euroa
 • Tallelokeron avaaminen/sulkeminen (+ 10 euroa jokaiselta seuraavalta lokerolta) 78 euroa
 • Vekselin protestointi 39 euroa

Mikäli edellä mainittujen todistusten tai toimenpiteiden yhteydessä joudutaan suorittamaan poikkeuksellisen suuritöisiä tarkistuksia tai selvityksiä, peritään niistä lisäksi aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 €.

Muusta notaarin todistuksesta peritään todistuksen antamisesta aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 €. Maksu muusta notaarin todistuksesta on kuitenkin vähintään 10 €.

Sivun alkuun

Kaupanvahvistus

 • Kaupanvahvistus 120 euroa

Sivun alkuun

Kauppa- ja yhdistysrekisteri

Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat ja asunto-osakeyhtiötehtävät siirrettiin PRH:lle 1.9.2015 lukien. Lue lisää

Sivun alkuun

Kotikunta- ja väestötiedot

 • Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 30 euroa/asiakirja
 • Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 15 euroa/asiakirja
 • Ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus) 8 euroa

Henkilö- ja perhesuhdetiedot, henkilön asumistiedot

 • Manuaalisesti laadittu ote 30 euroa
 • Tilastot 3 euroa 1 sivu + 1,50 seuraavat sivut (vähimmäisveloitus 12 euroa )
 • Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös 8 euroa/sivu

Toimituslisä

Huom! Postitse toimitettaviin tuotteisiin lisätään toimitusmaksu 5,50 euroa.

Sivun alkuun

Kuluttajaneuvonta

 • Kuluttajaneuvonta on maksutonta.
 • Soittaminen neuvontanumeroon maksaa paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan.

Sivun alkuun

Lahjan antaminen

 • Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 55 euroa
 • Ote lahjoitusasioiden rekisteristä 15 euroa

Sivun alkuun

Nimiasiat

Nimenmuutos tehdään joko ilmoitus- tai hakemusmenettelyllä. Lue lisää

 • Päätös etu- tai sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 114 €
 • Päätös sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 114  €
 • Päätös sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen, kun hakemuksesta on nimilain mukaan tiedotettava virallisessa lehdessä 192 €
 • Nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 8 a, 9 tai 32 c §:n perusteella 31 €

  Sivun alkuun

Parisuhteen rekisteröinti

 • Virka-ajan ulkopuolella suoritettava parisuhteen rekisteröinti 200 euroa

  Parisuhteen rekisteröinnnistä, joka toimitetaan muualla kuin rekisteröijän toimitiloissa taikka rekisteröijän toimitiloissa muuna kuin viraston aukioloaikana, aiheutuvat matkakustannukset korvataan rekisteröijälle valtion matkustussäännön mukaan. Päivärahan saamisen edellytysten täyttyessä rekisteröijälle maksetaan myös päivärahaa.

  Matkakustannukset jaetaan samana päivänä rekisteröitävien parien kesken. Jos päivän kaikki virka-ajan ulkopuoliset rekisteröinnit tapahtuvat virkapaikalla, matkakustannukset jaetaan rekisteröitävien parien kesken tasan. Muussa tapauksessa saman päivän aikana eri paikkakunnilla tapahtuvien rekisteröintien matkakustannukset jaetaan matkojen suhteessa. Mahdollinen päiväraha jaetaan aina tasan rekisteröitävien parien kesken.
 • Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava parisuhteen rekisteröinti on maksutonta

Sivun alkuun

Perinnöstä luopuminen

 • Perinnöstä luopumisen rekisteröinti 31 euroa

Sivun alkuun

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

 • Osakkaina vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 73 euroa
 • Muissa tapauksissa 146 euroa

Sivun alkuun

Puhelujen hinnat

 • Maistraatin 0295- alkuiseen numeroon soitettu puhelu maksaa soittajalle koko maassa lankapuhelimesta soitettuna asiakkaan liittymäsopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen hinnan.
 • 0295 -alkuiset numerot ovat Viestintäviraston määritelmän mukaisia valtakunnallisia siirrettävissä olevia operaattoririippumattomia numeroita joihin ei sisälly palvelu- tai muita erityismaksuja.

Sivun alkuun

Vaaliasiat

 • Äänioikeusrekisteriote 8 euroa

Sivun alkuun

Vihkiminen

 • Virka-ajan ulkopuolella suoritettava vihkiminen 200 euroa

  Siviilivihkimisestä, joka toimitetaan muualla kuin vihkijän toimitiloissa taikka vihkijän toimitiloissa muuna kuin viraston aukioloaikana, aiheutuvat matkakustannukset korvataan vihkijälle valtion matkustussäännön mukaan. Päivärahan saamisen edellytysten täyttyessä vihkijälle maksetaan myös päivärahaa.

  Matkakorvaus on enintään 100 euroa (yhdeltä parilta), jos vihkiminen tapahtuu jomman kumman vihittävän kotikunnassa.

  Matkakustannukset jaetaan samana päivänä vihittävien vihkiparien kesken. Jos päivän kaikki virka-ajan ulkopuoliset vihkimiset tapahtuvat virkapaikalla, matkakustannukset jaetaan vihkiparien kesken tasan. Muussa tapauksessa saman päivän aikana eri paikkakunnilla tapahtuvien vihkimisten matkakustannukset jaetaan matkojen suhteessa. Mahdollinen päiväraha jaetaan aina tasan vihkiparien kesken.
 • Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava vihkiminen on maksutonta
 • Virka-aikana virkapaikan ulkopuolella suoritettava vihkiminen 120 euroa