Aloitussivu / Lomakkeet

Lomakkeet

Avioehtosopimus

     
Avioehtosopimuksen/
osituskirjan/avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröintihakemus
pdf doc  

Eurooppalainen perintötodistus

     
Eurooppalainen perintötodistus pdf   www

Holhoustoimi

     
Edunvalvojan määräminen      
Ohjeita edunvalvojan hakemiseksi pdf doc  
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi pdf xls  
Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä pdf xls   
Omaisen / läheisen lausuma edunvalvonta-asiassa pdf xls  
Edunvalvontaan esitettävän lausuma pdf xls www
Suostumus edunvalvojaksi pdf xls www
Tietoja edunvalvontaan haettavasta henkilöstä pdf xls  
Ratkaisupyyntö edunvalvojan määräämisasiassa pdf    
Edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun sijaisen määrääminen      
Edunvalvojan sijaisen määrääminen pdf xls  
Suostumus edunvalvojan sijaiseksi pdf xls www
Valtuuttajan suostumus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun sijaan pdf    

Lupa-asia

     
Lupahakemus pdf xls  
Päämiehen suostumus oikeustoimeen pdf xls  
Ohje luvan hakemiseen     www

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen

     
Hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi pdf    

Edunvalvonnan lakkauttaminen / edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään / tehtävän muuttaminen

     
Hakemus edunvalvojan tehtävän lakkauttamiseksi / muuttamiseksi pdf    
Hakemus edunvalvojan vapauttamiseksi / vaihtamiseksi pdf    

Edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun valvontaan liittyvät lomakkeet ja ohjeet

     
Omaisuusluettelolomake (edunvalvoja) pdf doc  
Omaisuusluettelolomake(edunvalvontavaltuutettu) pdf doc  
Omaisuusluettelon täyttöohje pdf doc  
Vuosi- ja päätöstililomake pdf doc  
Vuosi- ja päätöstilin täyttö-ohje pdf doc  
Kuolinpesälomake pdf doc  
Kuolinpesälomakkeen täyttöohje pdf doc  
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2016 xls doc  
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2015 xls doc  
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2014 xls doc  
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2013 xls doc  
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2012 tai aiempi tilikausi pdf    
Hakemus – Holhoustoimilaki 53 § 2 momentti (sulkutili) xls    
Asetus edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteet    www
Sivun alkuun      

Kauppa- ja yhdistysrekisteri

     

Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat ja asunto-osakeyhtiötehtävät siirrettiin PRH:lle 1.9.2015 lukien. Lue lisää

     
Sivun alkuun      

Kotikunta- ja väestötieto

     

Muuttoilmoitukset

     
Muuttoilmoitus     www
Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteenmuutosilmoitus pdf   www

Uskonnolliset yhdyskuntatiedot

     
Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen (tulostettava lomake) pdf    
Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen (sähköinen lomake)     www
Ilmoitus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä pdf    
12-17 -vuotiaan suostumus uskontokunnasta liittymiseen/ eroamiseen pdf    
15-17 -vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen/uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen pdf    

Kielitiedot

     
Asiointikielitieto väestötietojärjestelmään pdf   www
Äidinkielitieto väestötietojärjestelmään pdf   www

Ammattitieto

     
Ilmoitus ammattinimikkeen tallentamiseksi väestötietojärjestelmään pdf doc www

Tarkastusoikeuden käyttäminen

pdf doc www

Ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus/kotipaikkatodistus) ja sukuselvitys

pdf doc www
Pyyntö tietojen tallentamiseksi väestötietojärjestelmään (ulkomaalaiselle) pdf    
Ulkomaalaisen rekisteröinti      
Ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus pdf    
Isyyden tunnustamisen vahvistaminen      
Hakemus maistraatille aviomiehen isyyden kumoamiseksi pdf  doc  
Sivun alkuun      

Lahjan antaminen

     
Ilmoitus lahjoituksesta pdf doc www
Ilmoitus lahjoituksesta - ohje pdf doc www
Sivun alkuun      

Nimiasiat

     
Ilmoitus sukunimen muuttamisesta avioliiton purkautumisen jälkeen (avioeropäätös oltava lainvoimainen ennen ilmoituksen tekoa) pdf   www
Ilmoitus aikaisemman sukunimen ottamisesta
henkilökohtaiseen käyttöön tai siitä luopumisesta avioliiton aikana
pdf   www
Ilmoitus alaikäisen lapsen etunimen muuttamisesta pdf   www
Ilmoitus alaikäisen lapsen kutsumanimestä väestötietojärjestelmään pdf   www
Ilmoitus alaikäisen lapsen sukunimen muuttamisesta pdf   www
Ilmoitus etunimen muuttamisesta pdf   www
Ilmoitus kutsumanimestä väestötietojärjestelmään pdf   www
Nimenmuutoshakemus pdf doc www
Sukunimenmuutoshakemus     www
Sukunimen valinta vihkimisen yhteydessä pdf doc
Vaimon ilmoitus sen sukunimen ottamisesta, joka hänellä oli naimattomana ollessaan pdf   www
Sivun alkuun      

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

     
Perukirjan osakasluettelon vahvistamishakemus pdf doc  
Ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus) pdf doc  
Sivun alkuun      

Tietojenluovutus

     
Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen pdf doc www
Massatietopalvelutilaus pdf doc www
Ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus/kotipaikkatodistus) ja sukuselvitys pdf doc www
Maistraatista annettavat rekisteriotteet -tilauslomake pdf doc  
Sivun alkuun      

Vaaliasiat

     
Äänioikeutetuksi ilmoittautuminen pdf www
Sivun alkuun      

Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti

     
Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta pdf   www
Request for examination of the impediments to marriage pdf    
Sukunimenvalinta pdf doc  
Ulkomailla solmittavaa avioliittoa varten annettavat tiedot - Information about foreign fiancé - fiancée pdf doc  
Ulkomailla tapahtuneen vihkimisen rekisteröinti – Information for registration of marriage abroad pdf doc  
Ohjeet rekisteröidyn parisuhteen esteiden tutkinnasta ja rekisteröinnistä     www
Pyyntö maistraatille kahden samaa sukupuolta olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta pdf   www
Ulkomaalaisesta kumppanista annettavat tiedot - Information about foreign partner pdf doc  
Sivun alkuun      

Muut rekisteröinnit

     
Avoliittoasioiden rekisteri - omaisuuden erottelukirjan/hyvitystä koskevan sopimuksen/muun asiakirjan rekisteröinti-ilmoitus pdf doc  
Hakemus vihkimisoikeuden myöntämiseksi pdf doc  
Sivun alkuun