Aloitussivu / Lomakkeet

Lomakkeet

Avioehtosopimus

     
Avioehtosopimuksen/
osituskirjan/avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröintihakemus
pdf doc  
Sivun alkuun      

Holhoustoimi

     
Edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteet    www
Edunvalvojan sijaisen määrääminen pdf xls  
Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen/muuttaminen pdf    
Edunvalvojan vapauttamiseksi/vaihtamiseksi pdf    
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2015   xls  doc
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2014   xls  doc
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2013 xls  doc
Edunvalvonnan kulu- ja palkkiolasku 2012 tai aiempi tilikausi pdf    
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi/Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä pdf xls  
Hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi pdf    
Hakemus - Holhoustoimilaki 53 § 2 momentti   xls  
Kuolinpesälomake pdf doc  
Kuolinpesälomakkeen täyttöohje pdf doc  
Lausuma edunvalvonta-asiassa pdf xls  
Lupahakemus pdf xls  
Ohjeita edunvalvojan määräämisen hakemiseksi pdf doc  
Omaisuusluettelo pdf doc  
Omaisuusluettelo edunvalvontavaltuutusasiassa pdf doc  
Omaisuusluettelon täyttöohje pdf doc  
Päämiehen suostumus edunvalvojan määräämiseksi pdf xls www
Päämiehen suostumus oikeustoimeen pdf xls  
Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa pdf    
Suostumus edunvalvojaksi pdf xls www
Suostumus edunvalvojan sijaiseksi pdf xls www
Tietoja edunvalvontaan haettavasta henkilöstä pdf xls  
Valtuuttajan suostumus edunvalvojan määräämiseen pdf    
Vuosi- ja päätöstililomake pdf doc  
Vuosi- ja päätöstilin täyttö-ohje pdf doc  
Sivun alkuun      

Kauppa- ja yhdistysrekisteri

     
Sähköinen ilmoitus yhdistysrekisteriin     www
Asunto-osakeyhtiön perustamisilmoituslomakkeet pdf  doc
Sivun alkuun      

Kotikunta- ja väestötieto

     
12-17 -vuotiaan suostumus uskontokunnasta liittymiseen/ eroamiseen pdf    
15-17 -vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen/uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen pdf    
Asiointikielitieto väestötietojärjestelmään pdf   www
Ilmoitus ammattinimikkeen tallentamiseksi väestötietojärjestelmään pdf doc www
Ilmoitus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä pdf   www
Muuttoilmoitus     www
Ote väestötietojärjestelmästä - sähköinen tilauslomake     www
Ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus/kotipaikkatodistus) ja sukuselvitys pdf doc

www

Tarkastusoikeuden käyttäminen pdf doc www
Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteenmuutosilmoitus pdf   www
Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen (tulostettava lomake) pdf   www
Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen (sähköinen asiointipalvelu)     www
Äidinkielitieto väestötietojärjestelmään pdf   www
Sivun alkuun      

Lahjan antaminen

     
Ilmoitus lahjoituksesta pdf doc www
Ilmoitus lahjoituksesta - ohje pdf doc www
Sivun alkuun      

Nimiasiat

     
Ilmoitus sukunimen muuttamisesta avioliiton purkautumisen jälkeen (avioeropäätös oltava lainvoimainen ennen ilmoituksen tekoa) pdf   www
Ilmoitus aikaisemman sukunimen ottamisesta
henkilökohtaiseen käyttöön tai siitä luopumisesta avioliiton aikana
pdf   www
Ilmoitus alaikäisen lapsen etunimen muuttamisesta pdf   www
Ilmoitus alaikäisen lapsen kutsumanimestä väestötietojärjestelmään pdf   www
Ilmoitus alaikäisen lapsen sukunimen muuttamisesta pdf   www
Ilmoitus etunimen muuttamisesta pdf   www
Ilmoitus kutsumanimestä väestötietojärjestelmään pdf   www
Nimenmuutoshakemus pdf doc www
Sukunimenmuutoshakemus     www
Sukunimen valinta vihkimisen yhteydessä pdf doc
Vaimon ilmoitus sen sukunimen ottamisesta, joka hänellä oli naimattomana ollessaan pdf   www
Sivun alkuun      

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

     
Perukirjan osakasluettelon vahvistamishakemus pdf doc  
Ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus) pdf doc  
Sivun alkuun      

Tietojenluovutus

     
Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen pdf doc www
Massatietopalvelutilaus pdf doc www
Ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus/kotipaikkatodistus) ja sukuselvitys pdf doc www
Sivun alkuun      

Vaaliasiat

     
Äänioikeutetuksi ilmoittautuminen pdf www
Sivun alkuun      

Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti

     
Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta pdf   www
Request for examination of the impediments to marriage pdf    
Sukunimenvalinta pdf doc  
Ulkomailla solmittavaa avioliittoa varten annettavat tiedot - Information about foreign fiancé - fiancée pdf doc  
Ulkomailla tapahtuneen vihkimisen rekisteröinti – Information for registration of marriage abroad pdf doc  
Ohjeet rekisteröidyn parisuhteen esteiden tutkinnasta ja rekisteröinnistä     www
Pyyntö maistraatille kahden samaa sukupuolta olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta pdf   www
Ulkomaalaisesta kumppanista annettavat tiedot - Information about foreign partner pdf doc  
Sivun alkuun      

Muut rekisteröinnit

     
Avoliittoasioiden rekisteri - omaisuuden erottelukirjan/hyvitystä koskevan sopimuksen/muun asiakirjan rekisteröinti-ilmoitus pdf doc  
Sivun alkuun