Start / Tjänster / Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands / Basuppgifter

Basuppgifter

Varför bör personuppgifterna i befolkningsdatasystemet vara à jour trots att personen bor i utlandet, och spelar det någon roll i vilket land personen bor?

När en finländsk medborgare bor utomlands uppdateras person- och boendeuppgifterna i Finland endast om personen själv anmäler sina uppgifter till Finland. Personen kan lämna anmälan antingen till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad eller magistraten på den senaste hemorten eller till Finlands närmaste beskickning i det nuvarande hemvistlandet. Dessa uppgifter omfattar bland annat uppgifter om äktenskap, skilsmässa, födda barn och bostadsadress. När uppgifterna i befolkningsdatasystemet är uppdaterade går det till exempel snabbare att få ett finländskt pass.

Många av personens rättigheter och skyldigheter bestäms utifrån uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Till exempel upprättandet av rösträttsregister inför val baserar sig på dessa uppgifter. Fel adressuppgift i befolkningsdatasystemet kan leda till att myndigheternas meddelanden (anmälan om rösträtt, värnpliktsärenden) inte når mottagaren.

Befolkningsdatasystemet är det viktigaste basregistret i vårt samhälle, och för de flesta myndigheter är det mycket viktigt att uppgifterna är riktiga. Till exempel för FPA är det viktigt att få en övergripande personhistoria, i synnerhet vid beslut som gäller pensioner.

Finska medborgare bosatta i Norge, Danmark eller Island bör själva meddela om förändringar i personuppgifterna. I dessa fall räcker det med att man till beskickningen eller magistraten sänder ett utdrag ur hemvistlandets befolkningsregister av vilket de ändrade personuppgifterna framgår.

Från Sverige förmedlas ändringar i personuppgifterna tjänstevägen till Finlands befolkningsdatasystem i enlighet med ett avtal mellan Finland och Sverige. Om en person är både finsk och svensk medborgare, betraktas han eller hon i Sverige enbart som svensk medborgare, och uppgifterna förmedlas inte vidare. Personer som har dubbelt medborgarskap ska således själv se till att anmälningarna lämnas in.

Till början av sidan 

Flyttning till utlandet

När en finsk medborgare flyttar till utlandet kan flyttningen vara antingen tillfällig eller permanent

En person som har flyttat utomlands för en längre period än ett år saknar hemkommun i Finland.

Hemkommunen kan dock finnas i Finland om personen utifrån sina levnadsförhållanden har en närmare kontakt med Finland än med hemvistlandet utomlands. 

En närmare kontakt med Finland kan till exempel vara ett familje- och släktband, omständigheter i anslutning till bostadsegenskaper och boende samt till personens arbetsförhållande eller utkomst. Hemkommunen enligt levnadsförhållandena kan kvarstå i Finland, om personen vistas längre än ett år utomlands på grund av vårdåtgärder, en visstidsanställning, studier eller fritidsvistelse och därefter omedelbart återvänder till Finland.

Men hemkommunen kan inte längre anses vara i Finland, om man bor i utlandet under en sammanhängande period på mer än tre år.

Om flyttningen är tillfällig, kvarstår personen i den närvarande befolkningen i befolkningsdatasystemet i Finland. Som personens hemkommun i Finland kvarstår hemkommunen vid utresan med därtill hörande rättigheter och skyldigheter.

Flyttanmälan görs skriftligt och senast en vecka efter flyttningen. Anmälan bör göras också om tillfälligt boende som varar längre än tre månader. En flyttning från Finland till utlandet och från utlandet till Finland ska anmälas antingen genom www.muuttoilmoitus.fi eller med en blankett. Blanketten kan hämtas från magistraten eller posten.

Om flyttningen till utlandet är varaktig, dvs. personen flyttar för att bosätta sig i utlandet varaktigt, överförs han i befolkningsdatasystemet till den frånvarande befolkningen. Personens sista hemkommun är den kommun från vilken han eller hon flyttade till utlandet. Flyttningen avbryter sålunda också en del av de rättigheter och skyldigheter som anknyter till hemkommunen. Dessa omfattar exempelvis rösträtt i kommunala val och till hemkommunen anknutna kommunala rättigheter.

När en finsk medborgare flyttar till utlandet bestäms hans eller hennes nationella rättigheter och skyldigheter på olika sätt i olika frågor, och det är därför viktigt att personen själv tar kontakt med till exempel skattemyndigheten och Folkpensionsanstalten redan före sin utresa och klargör hur flyttningen inverkar i hans eller hennes fall hos olika myndigheter och vilka anmälningsskyldigheter han eller hon har gentemot myndigheterna. Här har man stor nytta av myndigheternas webbplatser där det är lätt att hitta även kontaktuppgifter och exempelvis e-postadresser.

Det är viktigt att en finsk medborgare med hemvist i utlandet anmäler sin nya adress i utlandet. Se Ny adress i utlandet

Mer information finns även i Pensionsskyddscentralens broschyr:

Till början av sidan

Äktenskap

För att en uppgift om äktenskap ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland, bör personen sända ett i original officiellt legaliserat äktenskapsintyg från landet där intyget utfärdats eller en officiellt bestyrkt och legaliserad kopia till Finlands närmaste beskickning (formin.finland.fi/svenska) eller till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad eller till magistraten på den senaste hemorten i Finland. Äktenskapsintyg uppgörs i allmänhet på det utfärdande landets språk, och därför bör äktenskapsintyget vara översatt av en auktoriserad translator till antingen finska eller svenska (eller engelska). Om översättningen görs utomlands, ska den också vara legaliserad. En översättning som gjorts av en i Finland auktoriserad translator duger som sådan.

Det är bra att foga blanketten "Anmälan om i utlandet vigd finsk medborgare" till det ursprungliga intyget. Man kan själv skriva ut blanketten från denna del eller från suomi.fi-tjänsten eller begära den från en beskickning. Från en beskickning sänds handlingarna tjänstevägen till Finland.

Om släktnamnet har ändrats i samband med äktenskapet och äktenskapsintyget sänds direkt till magistraten, rekommenderas att blanketten "Val av släktnamn i samband med vigsel" bifogas. Blanketten finns på blankettsidorna på denna webbplats.

Registrerat partnerskap

Anmälan om partnerskap som registrerats utomlands Anmälningsblankett finns på webbplatsen suomi.fi

Mer information om delen Äktenskap

Till början av sidan

Barns födelse

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland, bör barnets födelseattest, som officiellt legaliserats i landet där intyget utfärdats sändas i original eller en officiellt bestyrkt och legaliserad kopia till Finlands närmaste beskickning (formin.finland.fi/svenska) eller till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad eller till magistraten på moderns senaste hemort i Finland.

Födelseattester uppgörs i allmänhet på det utfärdande landets språk (engelska godkänns), och därför bör födelseattesten vara översatt av en auktoriserad translator till finska, svenska eller engelska. Om översättningen görs utomlands, ska den också vara legaliserad. En översättning som gjorts av en i Finland auktoriserad translator duger som sådan. Utöver den utredning som krävs för registrering av födelsen ska föräldrarnas uppgifter och kontaktuppgifter sändas till magistraten.

Det är bra att foga blanketten "Anmälan om i utlandet född finsk medborgare" till den ursprungliga attesten. Blanketten kan hämtas från beskickningarna samt från denna del eller suomi.fi-tjänsten. Från en beskickning sänds handlingarna tjänstevägen till Finland. I barnets födelseattest nämns i allmänhet bägge föräldrarna. Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds, är barnet automatiskt fött inom äktenskapet.

Om barnets föräldrar är samboende, bör faderskapet fastställas innan en far kan registreras för barnet i Finland.

Om sambor, av vilka endast fadern är finländsk medborgare, får ett barn i utlandet, får barnet inte automatiskt finländskt medborgarskap ens efter erkännande och fastställande av faderskap. För att barnet ska få medborgarskap ska föräldrarna lämna in blanketten Medborgarskapsanmälan (KAN 4) ifylld till Migrationsverket i Finland eller Finlands beskickning utomlands. En blankett som kan fyllas i för hand kan skrivas ut från Migrationsverkets webbplats migri.fi/sv.  En medborgarskapsanmälan kan även göras elektroniskt.

Till början av sidan

Erkännande av beslut om faderskap som har meddelats i främmande stat

Ett beslut om faderskap som har meddelats i en främmande stat och som är giltigt i den staten kan med stöd av 51 § i faderskapslagen erkännas i Finland utan särskild fastställelse. I detta fall behöver inte finländskt förfarande för erkännande och fastställelse av faderskap tillämpas.

Beslut om faderskap

Med beslut avses ett beslut av till exempel en domstol eller en annan myndighet samt fastställelse eller registrering av annan rättshandling, om förhållandet mellan barnet och mannen till följd av åtgärden betraktas som ett faderskapsförhållande i den stat där registreringen eller en annan åtgärd har utförts. Som beslut kan inte betraktas exempelvis en handling (t.ex. en födelseattest), där anteckningen om fadern endast bygger på en anmälan av de berörda parterna. Vid behov ska de berörda parterna lämna en utredning över den aktuella statens lagstiftning som visar att handlingen i fråga är ett tillräckligt bevis på attestering av faderskap och en grund för underhållsskyldighet i denna stat. Dessutom förutsätts att de berörda parterna har haft hemvist eller boningsort eller medborgarskap i den aktuella staten.

Behörig magistrat

Den behöriga magistraten, som fastställs enligt de berörda parternas senaste hemkommun, kan lagra uppgiften om faderskap i befolkningsdatasystemet utifrån beslut som meddelats i främmande stat då villkoren för denna åtgärd blir uppfyllda. Beslutet ska vara en originalhandling eller en officiellt bestyrkt kopia, och det ska även vara legitimerat på behörigt sätt. Beslutet ska vara översatt till finska, svenska eller engelska.

Vid behov kan Helsingfors tingsrätt på ansökan bekräfta huruvida ett beslut om faderskap som meddelats i främmande stat kan erkännas i Finland.

Se även punkten om Utomlands bosatta finländares förpliktelse att uppdatera personuppgifter

Vårnadsbeslut som har som har meddelats i främmande stat

Vårdnadsbeslut (tillerkännande, utövande, delegering, upphörande eller begränsande av föräldraansvar, rätt till vårdnad och umgänge) som har meddelats inom EU-området från och med 1.3.2001 gäller som sådana i Finland, om ett intyg i enlighet med EU-bestämmelserna som visar att besluten vunnit laga kraft har fogats till dessa. Intyget utfärdas av myndigheten som meddelat beslutet och behöver inte översättas. Övriga vårdnadsbeslut ska lämnas i original och vara officiellt legaliserade och översatta i hemvistlandet.

Till början av sidan

Äktenskapsskillnad

Beslut om äktenskapsskillnad som beviljats inom EU-området från och med 1.3.2001 är som sådana giltiga i Finland, om ett intyg enligt EU:s regler som utvisar att skilsmässan vunnit laga kraft har fogats till beslutet. Intyget (INTYG OM DOMAR I ÄKTENSKAPSMÅL ENLIGT ARTIKEL 39) utfärdas av den myndighet som meddelat beslutet om äktenskapsskillnad och behöver inte översättas.

Övriga beslut om äktenskapsskillnad ska vara originalhandlingar eller officiellt bestyrkta kopior, och de ska även vara legaliserade på behörigt sätt. Beslutet ska vara översatt till finska, svenska eller engelska. Om översättningen görs utomlands, ska den också vara legaliserad. En översättning som gjorts av en i Finland auktoriserad translator duger som sådan.

Dessa beslut om äktenskapsskillnad kan lämnas in till beskickningar för förmedling till Finland eller sändas till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad, eller lämnas in till magistraten i hemkommunen.

Vid behov kan fastställelse sökas för att beslutet ska erkännas eller inte erkännas hos Helsingfors tingsrätt, som på ansökan kan fastställa om ett utländskt beslut om äktenskapsskillnad ska erkännas i Finland eller inte. Detta beslut är juridiskt bindande för alla. Ytterligare anvisningar om fastställelse lämnas av Helsingfors tingsrätt. Ett beslut om äktenskapsskillnad som kräver fastställelse av tingsrätten kan således inte lämnas till en beskickning för vidarebefordran, utan personen måste sända de handlingar som gäller ärendet direkt till Helsingfors tingsrätt.

Till början av sidan

Nytt namn

För att ett nytt för- eller släktnamn (gäller inte namn som fåtts genom äktenskap) ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet, ska personen sända ett i original officiellt legaliserat beslut om namnändringen från landet där beslutet utfärdats eller en officiellt bestyrkt och legaliserad kopia till Finlands närmaste beskickning (formin.finland.fi/svenska) eller till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad eller magistraten på den senaste hemorten. Beslut uppgörs i allmänhet på det utfärdande landets språk, och därför bör beslutet vara översatt av en auktoriserad translator till antingen finska eller svenska. (eller engelska). Om översättningen görs utomlands, ska den också vara legaliserad. En översättning som gjorts av en i Finland auktoriserad translator duger som sådan.

En finsk medborgare med hemvist i någon annan stat än Finland, Norge, Sverige eller Danmark, har rätt att kräva att finsk lag ska tillämpas vid förvärvet av släktnamn. Blanketter för namnändring finns på blankettsidorna på denna webbplats. Blanketten för namnändring kan sändas till Finlands beskickning eller till magistraten på den senaste hemorten.

Till början av sidan

Nytt medborgarskap

För att även andra medborgarskap än finskt medborgarskap ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet, ska personen sända ett i original officiellt legaliserat beslut om medborgarskapet från landet där beslutet utfärdats eller en officiellt bestyrkt och legaliserad kopia till Finlands närmaste beskickning (formin.finland.fi/svenska) eller till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad eller magistraten på den senaste hemorten. Beslut uppgörs i allmänhet på det utfärdande landets språk, och därför bör beslutet vara översatt av en auktoriserad translator till antingen finska eller svenska. (eller engelska). Om översättningen görs utomlands, ska den också vara legaliserad. En översättning som gjorts av en i Finland auktoriserad translator duger som sådan.

Ytterligare information om dubbelt medborgarskap finns på Migrationsverkets hemsidor (http://www.migri.fi/ingangssidan). Även medborgarskap i något annat land ska meddelas till befolkningsdatasystemet i Finland. Finland godkänner dubbelt medborgarskap som har betydelse i vissa frågor, till exempel värnpliktsfrågor. Mer information: http://www.puolustusvoimat.fi/se/.

Till början av sidan

Behållande av finskt medborgarskap i åldern 18–22 år

Om du är medborgare i både Finland och någon annan stat, förlorar du eventuellt ditt finska medborgarskap när du fyller 22 år. På webbplatsen finns information om hur du kan behålla ditt finska medborgarskap och hur du då ska gå tillväga. Mer information:

Till början av sidan

Dödsattest

För att en uppgift om dödsfall ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland, bör den avlidnes dödsattest som officiellt legaliserats i landet där intyget utfärdats sändas i original eller en officiellt bestyrkt och legaliserad  kopia till Finlands närmaste beskickning (formin.finland.fi/svenska) eller till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601Jakobstad eller till magistraten på den senaste hemorten. Eftersom dödsattester i allmänhet uppgörs på det utfärdande landets språk, bör attesten vara översatt av en auktoriserad translator till antingen finska eller till svenska. ( engelska godkänns). Om översättningen görs utomlands, ska den också vara legaliserad.

Det är bra att foga blanketten "Anmälan om i utlandet avliden finsk medborgare" till den ursprungliga attesten. Blanketten kan hämtas från beskickningarna eller skrivas ut i denna del eller i suomi.fi-tjänsten.  Från en beskickning sänds handlingarna tjänstevägen till Finland.

Den som utfärdar dödsattesten bör vara en läkare som har rätt att utfärda dödsattester enligt lagarna i respektive land. Den som legaliserar handlingen svarar för att dödsattesten har utfärdats enligt lagarna i det land där den utfärdats.

Om en avliden transporteras i kista till Finland för begravning, ska dödsattesten undertecknas av en rättsläkare i Finland. Uppgifterna om dödsfallet överförs då maskinellt till befolkningsdatasystemet. 

Även en makes bortgång ska meddelas till magistraten så att äktenskapet kan antecknas som avslutat. 

Till början av sidan

Ny adress i utlandet

För en finländsk medborgare som bor utomlands hör även adressen till de uppgifter som är viktiga att uppdatera. En person kan meddela en adressändring i utlandet antingen direkt ellertill magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstadeller till magistraten på den senaste hemorten eller till en beskickning. En ny adress kan även meddelas elektroniskt UTOMLANDS BOSATT PERSONS ANMÄLAN OM ADRESSÄNDRING UTOMLANDS TILL DET FINSKA BEFOLKNINGSDATASYSTEMET eller per e-post på adressen: address(at)maistraatti.fi.

En aktuell adress i utlandet garanterar att den finska medborgaren får meddelande om rösträtt i riksdags-, president- och EU-val samt värnplikt. En aktuell adress garanterar också att personen kan nås snabbt och enkelt i ärenden som gäller honom eller henne. Blanketten finns i blankettdelen samt på webbplatsen suomi.fi där anmälan även kan sändas elektroniskt (identifiering krävs för att använda den elektroniska ärendehanteringstjänsten). 

Till början av sidan

Legalisering - Apostille

För att en handling som utfärdats av en utländsk myndighet i utlandet, förutom i Norden och Estland (Estland, se separat del), ska få avsedd rättsverkan i Finland bör handlingen legaliseras.

Legalisering av en handling är en till kundens rättsskydd knuten åtgärd som tryggar att den som utfärdar intyget enligt det landets lagar där intyget utfärdats har rätt att utfärda ett sådant intyg och att det utfärdats med rätt innehåll och är en giltig handling i det land där det har utfärdats. I fråga om till exempel vigselattester är det viktigt att den person som förrättat vigseln enligt sitt lands lagar har rätt att förrätta vigslar.

Legalisering kan ske på två olika sätt beroende på om det aktuella landet har undertecknat Haagkonventionen från år 1961 eller inte. En handling som utfärdats i ett land som anslutit sig till Haagkonventionen bör legaliseras med ett så kallat Apostille-intyg (stämpel eller intyg på papper). En handling som utfärdats i något annat land ska legaliseras.

Till början av sidan 

Apostille

En handling legaliseras med ett så kallat Apostille-intyg (stämpel eller intyg på papper), om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Länder som anslutit sig till Haagkonventionen: 

där det också finns uppgifter om vilken myndighet som utfärdar detta intyg i olika länder.

Om du behöver ett Apostille-intyg för en finsk handling kan du vända dig till närmaste magistrat.

Till början av sidan 

Legalisering

Om det land som har utfärdat den utländska handlingen inte omfattas av Haagkonventionen, legaliseras handlingen så, att det utfärdande landets utrikesministerium legaliserar handlingen såsom utfärdad av rätt myndighet, och därefter legaliserar den finländska beskickning som är behörig i det aktuella landet handlingen genom att till handlingen foga ett intyg över att tjänstemannen vid utrikesministeriet har rätt att utfärda dessa intyg.

Vill man ytterligare försäkra sig kan dessutom Finlands utrikesministerium ombes att legalisera den egna beskickningens rätt att utfärda dessa intyg.

En finsk handling legaliseras vid utrikesministeriet. Mer information:

Översättningar

Handlingarna har vanligtvis upprättats på det utfärdande landets språk, och därför ska intyget ha översatts av en auktoriserad translator till finska eller svenska (även en översättning till engelska godkänns). Också översättningen ska legaliseras. Magistraten kan enligt prövning frångå kravet på en legalisering av översättningarna.

Man kan naturligtvis även låta en auktoriserad translator översätta handlingarna i Finland. 

Till början av sidan 

Utomlands bosatta finländares förpliktelse att uppdatera personuppgifter

En finländare som är bosatt utomlands är skyldig att uppdatera sina personuppgifter. Förändringarna ska meddelas till Finlands befolkningsdatasystem som upprätthålls av magistraterna.

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) förpliktar finländska medborgare som är bosatta utomlands att omedelbart anmäla ändringar i sina personuppgifter som skett under vistelsen utomlands, såsom barns födelse, ingående av äktenskap, skilsmässa och namnändring.

Den handling som ligger till grund för anmälan kan sändas antingen till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad eller magistraten på den senaste hemorten eller till Finlands närmaste beskickning i det nuvarande hemvistlandet. Den utländska handlingen ska vara ett original eller en officiellt bestyrkt kopia och översättas till antingen finska, svenska eller engelska. Både den originalhandlingen och översättningen av denna ska också legaliseras.

Finsk medborgare i Sverige

Ett separat fördrag om förmedling av uppgifter har slutits med Sverige, och därför gäller den ovan nämnda skyldigheten inte finska medborgare i Sverige.

Finsk och svensk medborgare

OBS. Detta gäller dock inte finländare som även har svenskt medborgarskap. De är fortfarande skyldiga att anmäla ändringar i sina personuppgifter. Till exempel om mamman är finsk medborgare när hon föder barn, men barnet får både svenskt och finskt medborgarskap, är föräldrarna skyldiga att själva anmäla barnets födsel till befolkningsdatasystemet. Det lönar sig alltid att kontrollera att uppgifterna är uppdaterade hos magistraten till exempel innan ett pass ansöks, oavsett om man är finsk/svensk medborgare eller endast finsk medborgare.

Till början av sidan 

När ska inresa till Finland anmälas till myndigheterna?

Alltfler finländare tillbringar vintern i Sydeuropa eller någon annan mer fjärran ort. Tidvis har frågan väckts huruvida denna typ av återvändande ska meddelas till myndigheterna. Huvudregeln är att om man bara firar semester några månader i Finland, behöver inte någon flyttanmälan göras till magistraten.

En flyttanmälan ska göras till magistraten, om man flyttar till Finland permanent eller tillfälligt, dvs. boendet på den nya adressen varar mer än tre månader (det är således inte fråga om semester som avses ovan). Om du redan vid inresa till Finland vet att du kommer att bo här under ett år och därefter flyttar tillbaka utomlands, är din flyttning tillfällig. Då har du ingen hemkommun i Finland, utan en tillfällig adress antecknas i befolkningsdatasystemet. Det är fråga om en tillfällig flyttning även när vistelsen eventuellt varar minst ett år, men den huvudsakliga orsaken till inresan till Finland är till exempel fullgörande av värnplikt. Avsikten är inte att stanna i Finland permanent.

Om du har för avsikt att bo i Finland minst ett år, finns det skäl att anmäla flyttningen som permanent till magistraten. Då får du en hemkommun och de förmåner som tillhandahålls för kommuninvånare. Om boendet som har planerats som tillfälligt blir permanent, ska detta också meddelas till magistraten.

OBS. Om du flyttar från något nordiskt land, ska du personligen besöka magistraten

Vid behov kan du också uppge en postadress som avviker från din bostadsadress till magistraten.

Om du bor utomlands, finns det skäl att anmäla din bostadsadress och ändringar i denna för befolkningsdatasystemet till magistraten eller Finlands beskickning. En aktuell adress utomlands garanterar att du kan få information om din rösträtt i Finland statliga val och EU-val. I frågor som gäller dig kan myndigheterna i Finland vid behov nå dig så snabbt som möjligt. Mer information: Ny adress i utlandet

Anvisningar om hur du gör en flyttanmälan och meddelar en adress utomlands finns på adressen www.vrk.fi-->Flyttanmälan

Till början av sidan 

Skatteförvaltningen får uppgifter om permanenta flyttningar från magistraterna. Du ska dock själv anmäla en tillfällig flyttning till skattebyrån, om du bor i Finland mer än sex månader för då är du skattskyldig i Finland. Kom ihåg att du också ska meddela om adressen upphör att gälla.

Till början av sidan 

Bosättningsbaserad social trygghet genom Folkpensionsanstalten

Din rätt till bosättningsbaserad social trygghet i Finland beror i regel på vistelsens längd. Huruvida en flyttning betraktas som permanent eller tillfällig med avseende på den sociala tryggheten stämmer inte alltid överens med magistratens avgörande om hemkommun enligt lagen om hemkommun. Individens rätt till social trygghet i bosättningslandet baserar sig på lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet, och ärendet avgörs av FPA enligt lagen.

Om du har för avsikt att bosätta dig stadigvarande i Finland, omfattas du i regel av den sociala tryggheten här från och med tidpunkten för inflyttningen och har därmed rätt till de förmåner som FPA beviljar, bland annat sjukvårds- och läkemedelsersättningar. Som stadigvarande boende räknas till exempel återflyttning, minst två års arbete i Finland samt äktenskap eller annan nära familjerelation till en person som är stadigvarande bosatt i Finland. Vid bedömningen av huruvida du har bosatt dig stadigvarande i Finland beaktas bland annat om du med stöd av lagen om hemkommun kan anses ha hemkommun i Finland.

Om du bosätter dig stadigvarande i Finland ska du fylla i FPA-blankett Y 77 för att ansöka om social trygghet i Finland. FPA meddelar ett skriftligt beslut i ärendet och utfärdar ett FPA-kort, om du har rätt till social trygghet i Finland. Du kan kontrollera din sociala trygghet i Finland genom FPA:s e-tjänst.

Om du flyttar tillfälligt till Finland, har du i allmänhet inte rätt till socialförsäkringsförmåner från FPA. Till exempel studerande anses bosätta sig endast tillfälligt i Finland, om studierna är den enda orsaken till flyttningen.

Oavsett om du kan anses bosätta dig stadigvarande i Finland, kan du som arbetstagare ha rätt till social trygghet i Finland.

Till början av sidan 

Dina möjligheter att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland

Brådskande vård eller nödvändig vård under vistelsen

Om du i Finland behöver brådskande sjukvård, har du rätt att anlita landets offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Om du inte har hemkommun i Finland eller rätt till offentlig hälso- och sjukvård med stöd av EU-lagstiftning eller annan internationell överenskommelse om social trygghet, debiteras du en klientavgift som motsvarar de faktiska vårdkostnaderna.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården ska du påvisa att du har rätt till sjukvård antingen genom att visa upp ett europeiskt sjukvårdskort eller ett Intyg om rätt att få vårdförmåner i Finland, utfärdat av FPA.

Som innehavare av det europeiska sjukvårdskortet har du under din vistelse i Finland rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. För vården betalar du då samma klientavgift som i Finland stadigvarande bosatta. Omfattas du av Nordiska konventionen om social trygghet eller sjukvårdsöverenskommelsen med Australien, påvisar du din rätt till sjukvård genom att visa upp ett officiellt identitetsbevis eller pass och uppge din hemadress.

Till början av sidan 

Att söka vård i Finland

Om du är permanent bosatt i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz och vill söka vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, bör du söka förhandstillstånd från hemviststaten för ändamålet. Den beviljande instansen svarar för dina vårdkostnader. Förhandstillstånd beviljas med blankett E 112 eller S2.

Innan du söker vård bör du ta reda på vilket sjukvårdsdistrikt eller vilken hälsovårdscentral som kommer i fråga. Märk väl att den offentliga hälso- och sjukvården har rätt att vägra dig vård, även om du har ett förhandstillstånd. Det är bäst att du kontaktar den önskade vårdenheten innan du kommer till Finland. All sjukvård sker i Finland enligt landets godkända vårdpraxis. Med stöd av förhandstillstånd betalar du på vårdenheten samma klientavgifter som en person med hemort i Finland.

Du kan också söka vård i Finland utan förhandstillstånd. Du har alltid rätt att anlita privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Om du önskar vård inom den offentliga hälso- och sjukvården utan förhandstillstånd, bör du i god tid själv ta kontakt med den önskade vårdplatsen. Sjukvårdsdistriktet eller hälsovårdscentralen kan ge en preliminär uppskattning av vårdkostnaderna som preciseras efter undersökningarna. Sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralen kan begära betalning i förskott. Vården sker alltid enligt i Finland godkänd vårdpraxis. All sjukvård sker i Finland enligt landets godkända vårdpraxis.

Till början av sidan 

Estniska befolkningsregisterhandlingar

Enligt ett statsfördrag som trädde i kraft 1.7.2012 behöver befolkningsregisterhandlingar som utfärdats på engelska i Estland inte längre legaliseras för de finska myndigheterna och vice versa – ett så kallat Apostille-intyg behövs alltså inte.

För Estlands del gäller fördraget följande handlingar:

  • födelseattest – utdrag
  • dödsattest – utdrag
  • vigselattest – utdrag
  • skilsmässodom – utdrag
  • intyg över hindersprövning – utdrag
  • intyg över namnbyte – utdrag
  • utdrag ur befolkningsregistret

I Estland kan endast landskapsstyrelserna utfärda samtliga ovan nämnda handlingar på engelska. Utdrag ur befolkningsregistret kan dessutom utfärdas på engelska av kommun-, stads- och i vissa fall även stadsdelsmyndigheterna.

Fördraget gäller inte handlingar utfärdade av Estlands beskickningar utomlands.

För Finlands del gäller fördraget följande handlingar:

  • utdrag ur befolkningsdatasystemet, som utfärdas av magistraterna
  • ämbetsbetyg eller motsvarande intyg som utfärdas av de evangelisk-lutherska församlingarna och centralregistren och av den ortodoxa kyrkans centralregister och som grundar sig på deras medlemsdatasystem
  • intyg över rätt att enligt finsk lag ingå äktenskap inför utländsk myndighet, som utfärdas av magistraterna, församlingarna och centralregistren

Apostille-intyg krävs fortfarande för handlingar som inte omfattas av fördraget.

Kontroll av olegaliserade handlingars korrekthet

Enligt fördraget har myndigheterna i Finland och Estland möjlighet att kontrollera att en handling som utfärdats i den andra avtalsstaten är korrekt, ifall det finns orsak att betvivla detta.

I dessa fall kan estniska myndigheter begära bestyrkande av en finländsk handling hos Befolkningsregistercentralen. Finländska myndigheter kan å sin sida begära bestyrkande av en estnisk handling hos Estlands inrikesministerium.

Till början av sidan 

Var får man ett utdrag ur befolkningsdatasystemet/intyg över hindersprövning?

Ett utdrag ur befolkningsdatasystemet/ett intyg över hindersprövning kan även beställas till utlandet. Hos magistraten kan kunden även i samma beställning begära att ett apostille-intyg fogas till handlingen, om detta krävs.  På webbplatserna maistraatti.fi och suomi.fi finns en beställningsblankett, finska/svenska/engelska kan väljas som språk. En beställning kan också lämnas tillmagistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad.

Om du vill ha ett utdrag ur befolkningsdatasystemet på franska, tyska, spanska eller italienska, ska beställningen göras till Magistraten i Nyland, Helsingfor enhet, PB 309, 00181 Helsingfors. Beställningsblanketten finns också på webbplatserna maistraatti.fi och suomi.fi (samma blankett som nämndes i föregående stycke).

Till början av sidan 

Vem får en finsk personbeteckning?

Här finns information om hur en finsk personbeteckning beviljas och för vilka

Till början av sidan 

Kontroll av egna uppgifter

Genom länken nedan når du en tjänst där du kan kontrollera vilka av dina uppgifter som har registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan kontrollera dina gällande personuppgifter, dina aktuella och tidigare namn samt eventuella fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera aktuella och tidigare uppgifter om ditt boende som har registrerats i befolkningsdatasystemet. Övriga aktuella och tidigare uppgifter kan kontrolleras hos magistraten.

Till början av sidan 

Lagen om befolkningsregisterärenden

Till början av sidan