Start / Blanketter

Blanketter

Äktenskapsförord

     
Ansökan om registrering av äktenskapsförord/
avvittringshandling
pdf doc  

Europeiskt arvsintyg

     
Europeiskt arvsintyg pdf   www

Förmyndarverksamheten

     

Förordnande av intressebevakare

     
Anvisningar om ansökan om intressebevakare   doc  
Ansökan om intressebevakare pdf xls  
Anmälan om en persons behov av intressebevakning pdf xls  www
Utlåtande i intressebavakningsärende (anhörig eller närastående person) pdf xls  
Utlåtande i intressebevakningsärende (den som föreslås till intressebevakning) pdf xls www
Samtycke till intressebevakaruppdrag / uppgifter om föreslagen intressebevakare pdf xls www
Uppgifter om persons som är i behov av intressebevakare pdf xls  
Begäran om avgörande pdf    

Förordnande av ställföreträdare för intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktige

     
Ansökan om förordnande av ställföreträdare för intressebevakare pdf xls  
Samtycke till uppdrag som
ställföreträdare
pdf xls www
Fullmaktsgivarens samtycke till förordnande av intressebevakare pdf    

Tillståndsärende

     
Ansökan om tillstånd pdf   www
Huvudmannens samtycke till rättshandling pdf    
Anvisningar om tillståndsansökan     www

Fastställelse av intressebevakningsfullmakt

     
Ansökan om fastställelse av intressebevakningsfullmakt pdf    

Ansökan om att intressebevakningen skall upphöra / skiljande av intressebavakare från  uppdraget / ändring av intressebevakarens uppdrag

     
Ansökan om att intressebevakningen skall upphöra / ändring av intressebevakarens uppdrag pdf    
Ansökan om att skilja intressebevakaren från sitt uppdrag / byte av intressebevakare pdf    

Övervakning av intressebevakare och intressebevakningsfullmäktige

     
Egendomsförteckning (intressebevakare) pdf doc  
Egendomsförteckning  (intressebevakningsfullmäktige) pdf doc  
Anvisning för ifyllande av egendomsförteckning pdf doc  
Års- och slutredovisningsblankett pdf doc  
Anvisningar för års- och slutredovisning pdf doc  
Dödsboblankett   doc  
Dödsboblankett - anvisningar   doc  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2017 xls    
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2016 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2015 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2014 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2013 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2012
(eller det föregående räkenskapsåret)
pdf    
Ansökan – Enligt 53 § 2 moment (spärrkonto)     xls
Grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakare    www
Till början av sidan      

Handelsregistret och föreningsregistret

     

Fr.o.m. 1.9.2015 överförs handelsregister‐ och föreningsregisterärenden samt handläggning av bostadsaktiebolagsärenden till PRS. Läs mer

     
Till början av sidan      

Hemkommun- och befolkningsuppgifter

     
Flyttanmälan      
Flyttanmälan     www

Utomlands bosatta finska medborgares anmälan om ny adress

pdf   www
Uppgift om religiösa samfund      
Utträde ur religionssamfund (Skriv ut blanketten) pdf    
Utträde ur religionssamfund (Elektronisk tjänst)     www
Anslutning till religionssamfund pdf   www
12-17 årings samtycke till anslutning till religionssamfund/utträde ur religionssamfund pdf    
Vårdnadshavarnas samtycke till 15-17-årings anslutning till religionssamfund/utträde pdf    
Uppgift om språk      
Anmälan om kontaktspråk till befolkningsdatasystemet pdf   www
Anmälan om ändring av modersmål i befolkningsdatasystemet pdf   www
Uppgift om yrke      
Anmälan av yrke till befolkningsdatasystemet pdf doc www
Utövning av rätt till insyn pdf doc www
Beställningsblankett för utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) och släktutredning pdf doc www

Anhållan om registrering av personuppgifter i befolkningsdatasystemet (för en utlänning)

pdf    
Registrering av utlänningar      
Registreringsanmälan för utlänningar pdf    
Godkännande av faderskap      
Ansökan till magistraten om upphävande av den äkta mannens fadelskap pdf  doc  
Till början av sidan      

Givande av gåva

     
Anmälan om gåva pdf doc www
Anmälan om gåva – anvisning pdf doc  
Till början av sidan      

Namnärenden

     
Anmälan om att personligen använda tidigare släktnamn eller avstå från det pdf   www
Anmälan om tilltalsnamn till befolkningsdatasystemet pdf   www
Anmälan om ändring av förnamn pdf   www
Anmälan om ändring av minderårigt barns förnamn pdf   www
Anmälan om ändring av minderårigt barns släktnamn pdf   www

Anmälan om ändring av släktnamn efter upplösning av äktenskap
(Anmälan kan godkännas först då aktenskapsskillnaden vunnit laga kraft)

pdf   www
Ansökan om namnändring pdf doc www
Hustruns anmälan om antagande av det släktnamn hon hade som ogift pdf   www
Minderårigt barns tilltalsnamn till befolkningsdatasystemet     www
Val av släktnamn före vigseln pdf doc  
Till början av sidan      

Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

     
Ansökan om fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning pdf  doc
Beställningsblankett för utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) pdf doc  
Till början av sidan      

Informationstjänsten

     
Beställningsblankett för utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) och släktutredning pdf doc  
Förbud mot utgivning av personuppgifter pdf doc www
Blankett för beställning av massdata pdf doc  
Registerutdrag från magistraten – beställningsblankett pdf doc  

Valärenden

     
Anmälan som röstberättigad pdf   www
Till början av sidan      

Vigsel och registrering av partnerskap

     
Begäran om prövning av hinder mot äktenskap pdf   www
Request for examination of the impediments to marriage pdf    
Uppgifter som uppges för ingående av åktenskap utomlands - Information for forein fiancé - fiancée pdf doc  
Uppgifter som uppges för registrering av äktenskap utomlands – Information for registration of marriage abroad pdf doc  
Val av släktnamn pdf doc  
Ansökan till magistraten om prövning av hinder mot registrering av partnerskap mellan två personer av samma kön som fyllt 18 år pdf   www
Anvisningar för prövning av hinder mot registrerat partnerskap     www
Information om utländsk partner - Information about foreign partner pdf doc  
Till början av sidan      

Övriga registerärenden

     
Registret över ärenden som gäller samboförhållanden - Anmälan om registrering av åtskiljandehandlingar/avtal om gottgörelse/andra handlingar om gottgörelse pdf doc  
Till början av sidan