Aloitussivu / Palvelut / Holhoustoimi / Edunvalvojan henkilö ja tehtävät

Edunvalvojan henkilö ja tehtävät

Kuka voi toimia edunvalvojana?
Edunvalvojan sijaisen tarve ja määrääminen
Edunvalvojan tehtävät
Miten edunvalvojan tulee hoitaa tehtäväänsä?

Kuka voi toimia edunvalvojana?

Edunvalvojana voi toimia tehtävään määrätty oikeusapu- ja edunvalvontapiirin edunvalvontatoimiston tai muun palveluntuottajan yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut siihen suostumuksensa ja on tehtävään sopiva. Alaikäisten edunvalvojina toimivat heidän huoltajansa ilman eri määräystä.

Sivun alkuun

Edunvalvojan sijaisen tarve ja määrääminen

Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos päämiehen vastapuolena on edunvalvoja itse. Päämiehensä edustamista koskeva kielto on voimassa myös silloin, jos vastapuolena on joku muu henkilö, jota edunvalvoja edustaa tai joku muu edunvalvojalle läheinen henkilö, esimerkiksi edunvalvojan puoliso. Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään myöskään silloin, jos päämiehen etu on ristiriidassa tai saattaa joutua ristiriitaan edunvalvojan edun kanssa.

Lisäksi edunvalvoja voi tulla esimerkiksi sairauden tai pitkän poissaolon vuoksi estyneeksi hoitamasta tehtäväänsä.

Jos edunvalvoja ei esteellisyyden, sairauden tai poissaolon vuoksi voi edustaa päämiestään, maistraatti voi edunvalvojan pyynnöstä määrätä hänelle sijaisen.

Edunvalvojan sijaiseksi voidaan määrätä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin edunvalvontatoimiston tai muun palveluntuottajan yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut siihen suostumuksensa ja on sekä sopiva että esteetön toimimaan edunvalvojan sijaisena. Esteellisen edunvalvojan sijaiseksi ei voida määrätä henkilöä, joka olisi itsekin esteellinen edustamaan päämiestä.

Sivun alkuun

Edunvalvojan tehtävät

Määrätessään edunvalvojan tuomioistuin tai maistraatti määrää samalla, mitä edunvalvojan tehtäviin kuuluu. Useimmiten edunvalvoja määrätään hoitamaan päämiehensä omaisuutta ja taloudellisia asioita. Tuomioistuin voi määrätä, että edunvalvojalla on oikeus edustaa päämiestään sellaisessa tämän henkilöä koskevassa asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään. Edunvalvojan on ilman eri määräystäkin huolehdittava siitä, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Määräys voidaan rajoittaa koskemaan myös yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä.

 

Sivun alkuun

Miten edunvalvojan tulee hoitaa tehtäväänsä?

Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta niin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi. Edunvalvojan on annettava päämiehelle hänen varansa huomioon ottaen kohtuullinen määrä käyttövaroja.

Holhoustoimilaissa on mainittu ne oikeustoimet, joiden tekemiseen edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa. Tällaisia oikeustoimia ovat esimerkiksi kiinteistön myyminen, ositus ja perinnönjako.

Edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta.

Edunvalvojan on ilmoitettava pankille, kuka saa nostaa päämiehen tilillä olevia rahoja.

Edunvalvojan on pyrittävä hyvään yhteistyöhön päämiehensä kanssa. Ennen kuin edunvalvoja päättää päämiehelleen tärkeästä asiasta, hänen on tiedusteltava tämän mielipidettä, jos se on päämiehen tilaan nähden mahdollista.

Edunvalvojan on pyynnöstä kerrottava päämiehelle tämän taloudellisesta tilanteesta sekä niistä toimista, joihin edunvalvoja on ryhtynyt omaisuuden hoitamisessa.

Sivun alkuun