Aloitussivu / Palvelut / Holhoustoimi / Edunvalvojan toiminnan valvonta

Edunvalvojan toiminnan valvonta

Maistraatin valvonnassa

Maistraatti valvoo edunvalvojan toimintaa.

Edunvalvoja on tilivelvollinen ja hänellä on velvollisuus hakea lupa joihinkin päämiehen puolesta tehtäviin oikeustoimiin.

Sivun alkuun

Edunvalvojan tilivelvollisuus

Päämiehensä omaisuutta hoitavan edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista.

Omaisuusluettelo

Edunvalvojan on annettava maistraatille kolmen kuukauden kuluessa tehtävänsä alkamisesta omaisuusluettelo. Omaisuusluettelossa ilmoitetaan muun muassa ne päämiehen varat ja velat, jotka ovat edunvalvojan hoidettavina.

Vuositili

Edunvalvojan on laadittava vuositili. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi ja tällöin tili tositteineen on annettava maistraatille viimeistään 31.3. Tilikausi voi olla joku muukin kuin kalenterivuosi, jos siihen on aihetta. Tilin laatimista varten on lomake Vuositililomake , jota voidaan käyttää tarvittavien tietojen antamiseen. Vuositililomakkeen täyttöohjeessa on mainittu vuositilin yhteydessä toimitettavat tositteet.

Päätöstili

Edunvalvojan on annettava maistraatille päätöstili viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua tehtävänsä päättymisestä. Päätöstili vastaa sisällöltään vuositiliä ja se tehdään siltä ajalta, jolta ei ole annettu vuositiliä.

Maistraatin luvat tiettyihin oikeustoimiin

Edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan eräisiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin.

Luvanvaraisuudesta ja luvan hakemisesta saa lisätietoja Miten menettelen - osiosta.

 

Sivun alkuun

Edunvalvojan sijainen

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojalle sijaisen, kun päämiehen etu on ristiriidassa tai saattaa joutua ristiriitaan edunvalvojan edun kanssa (jääviys). Edunvalvoja ei voi edustaa päämiestään myöskään silloin, kun vastapuolena on esimerkiksi edunvalvojalle läheinen henkilö. Sijaista saatetaan tarvita myös, jos edunvalvoja sairastuu tai matkustaa pitkäksi aikaa ulkomaille.

Sijaisen tehtävä on voimassa niin kauan kuin edunvalvoja on jäävi tai estynyt suorittamasta tehtäväänsä.

Sivun alkuun

Jakamaton kuolinpesä

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös perukirjasta kuukauden sisällä perukirjan laatimisesta, kun päämiehestä tulee kuolinpesän osakas. Kuolinpesän toimiin sovelletaan samoja luvanvaraisuutta (Miten menettelen - Maistraatin luvan hakeminen) koskevia säännöksiä, joita noudatetaan, kun omaisuus on päämiehen yksin omistama.

Sivun alkuun

Päämiehen varojen sijoittaminen ns. estotilille ja tilivelvollisuudesta vapauttaminen

Edunvalvoja voidaan vapauttaa vuositilin antamisesta tai annettavien vuositilien tilikautta voidaan pidentää, kun omaisuutta on sijoitettu kohteeseen, josta sitä ei sijoitusta koskevaan sopimukseen otetun ehdon mukaan voida nostaa tai siirtää muualle eikä sijoituksen ehtoja voida muuttaa ilman maistraatin suostumusta. Tällä hetkellä tällainen sijoituskohde voi olla ainoastaan pankkitalletus.

Edunvalvojan tulee hakea maistraatin suostumus menettelylle (hakemuslomake), kun edunvalvoja haluaa sijoittaa päämiehen varoja edellä tarkoitetulla tavalla.  Estotilille sijoitettujen varojen nostamiseen tarvitaan maistraatin lupa, joka on maksullinen.

Sivun alkuun