Aloitussivu / Palvelut / Holhoustoimi / Miten menettelen - Maistraatin luvan hakeminen

Miten menettelen - Maistraatin luvan hakeminen

Holhoustoimesta annetun lain mukaan edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan eräisiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin.

Lupa-asian käsittelyyn tulee varata riittävä aika. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, tarvitaanko asiassa mahdollista lisäselvitystä.

Maistraatin lupapäätökset ovat maksullisia.

Oikeustoimi ei sido päämiestä ennen kuin maistraatin lupapäätös on lainvoimainen.

Kiinteistön luovuttamista, hankkimista, vuokraamista (luvat 1 ja 3) tai panttaamista (luvat 2 ja 13) koskevissa luvissa tarvitaan asian käsittelemiseksi kohteen lainhuuto- ja rasitustiedot. Metsän myyntiä tai metsäsuunnitelman vahvistamista koskevissa asioissa tarvitaan kiinteistön lainhuutotiedot. Mikäli hakijalla on käytettävissään ajantasaiset, esim. kiinteistön kauppaa varten hankitut lainhuuto- ja rasitustodistukset, pyydetään ne toimittamaan lupahakemuksen liitteenä. Mikäli todistuksia ei ole hakemuksen liitteenä, maistraatti hankkii ne käytettävissään olevista järjestelmistä maksuitta.

Oikeustoimikohtaiset liiteluettelot: 

 1. Kiinteän omaisuuden tai maanvuokra- tai muun vastaavan käyttöoikeuden luovuttaminen/hankkiminen (34 § 1/1)
 2. Omaisuuden panttaaminen (34 § 1/2)
 3. Kiinteän omaisuuden tai maanvuokra- tai muun vastaavan oikeuden luovuttaminen toisen käytettäväksi pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai vuodeksi päämiehen täysi-ikäiseksi tulosta (34 § 1/3)
 4. Lainan ottaminen tai sitoutuminen vastuuseen toisen velasta (34 § 1/4)
 5. Elinkeinon harjoittaminen päämiehen lukuun (34 § 1/5)
 6. Avoimen tai kommandiittiyhtiön perustaminen tai tällaiseen yhtiöön liittyminen (34 § 1/6)
 7. Perinnöstä luopuminen tai päämiehen perintöosuuden luovuttaminen (34 § 1/7)
 8. Sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta (34 § 1/8)
 9. Omaisuuden ositus, erottelu ja/tai perinnönjako, joka toimitetaan ilman perintökaaressa tarkoitettua pesänjakajaa (34 § 1/9)
 10. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien tai asumisoikeusasunnon luovuttaminen/hankkiminen (34 § 1/10)
 11. Huoneiston vuokraaminen pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai vuodeksi päämiehen täysi-ikäiseksi tulosta (34 § 1/11)
 12. Metsän tai maa-ainesten myyminen (34 § 1/12)
 13. Päämiehen rahavarojen lainaksi antaminen (34 § 1/13)
 14. Sijoituskohteiden tai yhteisöosuuksien hankkiminen (34 § 1/13)
 15. Omaisuuden hoitosuunnitelman vahvistaminen (40 §)
 16. Suostumus estotilin avaamiseen (53.2 §)
 17. Varojen nostaminen estotililtä/Estotilin ehtojen muuttaminen/Estotilin siirto (53.2§)
 18. Vajaavaltaisen työansion hoitoon ottaminen (25.2 §)

 

1) Kiinteän omaisuuden tai maanvuokra- tai muun vastaavan käyttöoikeuden luovuttaminen/ hankkiminen (34 § 1/1)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa luovuttaa päämiehen yksin, osittain tai kuolinpesän osakkaana omistamaa kiinteistöä tai vastiketta antamalla hankkia päämiehelle kiinteistöä. Luvanvaraisuus koskee myös sekä määräalan että murto-osan luovuttamista ja hankkimista.

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa luovuttaa tai hankkia sellaista maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka voidaan maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle. Luvanvaraista on siis esimerkiksi vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon tai siirtolapuutarhatontin ostaminen ja myyminen.

Kiinteistöä myytäessä on päämiehenä olevan lesken hallinta- ja asumisoikeuden lakkaaminen asuntoon huomioitava viimeistään osituksessa ja perinnönjaossa sen mukaan, mikä hallintaoikeuden käypä arvo on kaupantekohetkellä ollut.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta kauppakirjasta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Hakemus. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Verkkomaistraatissa tai kirjallisena. Hakemuksessa on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Kauppakirja, kauppakirjan luonnos tai esisopimus
 • Asiantuntijan ajantasainen arviolausunto tai muu luotettava selvitys kiinteistön arvosta
 • Metsästä asiantuntijan arvio
 • Pelloista maataloustoimiston tai muun asiantuntijan arvio
 • Jos kyseessä on maanvuokra- tai vastaavan käyttöoikeuden luovuttaminen tai hankkiminen liitteeksi maanvuokrasopimus
 • Mikäli kiinteistöä hankittaessa myyjän omistusoikeus ei käy ilmi lainhuutotodistuksesta, tarvittava lisäselvitys omistusoikeudesta
 • Jos kaupan osapuolena on kuolinpesä, liitetään hakemukseen osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja, tai mikäli vahvistamista ei ole haettu, perukirja ilman sukuselvityksiä. Jos sukuselvityksiä tarvitaan, maistraatti pyytää ne erikseen.
 • Mahdollinen testamentti tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä mahdollinen avioehtosopimus, mikäli kaupan osapuolena on kuolinpesä.
 • Kiinteistöä hankittaessa selvitys hankinnan rahoituksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

2) Omaisuuden panttaaminen (34 § 1/2)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa pantata päämiehen omaisuutta lainan vakuudeksi. Omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja muu panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Muutos lainaehdoissa vaatii uuden panttausluvan, mikäli ehtoja muutetaan päämiehen vahingoksi. Lupaa ei myönnetä yleispanttaukseen.

Mikäli pantin luovuttamiseen liittyy päämiehen puolesta tehtävä lainan ottaminen, on edunvalvojan haettava erikseen lupaa lainan ottamiseen.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta erityispanttaussitoumuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Edunvalvojan on vuositilin yhteydessä esitettävä maistraatille selvitys lainan lyhenemisestä ja merkittävä jäljellä olevan velan määrä vuositiliin.

Jos panttausasiassa päämiehen ja edunvalvojan edut ovat ristiriidassa (esim. päämies ja edunvalvoja omistavat yhdessä pantattavan kiinteistön tai asunto-osakkeen) edunvalvojalle on määrättävä sijainen panttausasiaa varten.

Hakemus. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Verkkomaistraatissa tai kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Erityispanttaussitoumus, sopimusluonnos tai muu selvitys panttauksen ehdoista
 • Lainapäätös, velkakirjaluonnos tai muu lainanantajan todistus lainan ehdoista sekä selvitys muista mahdollisista vakuuksista
 • Lainansaajan selvitys lainanhoitokyvystään
 • Lainansaajan palkkatodistus
 • Jos kysymys on lainojen ja vakuuksien järjestelystä, selvitys siitä, miltä osin entiset panttaukset jäävät voi
 • Selvitys pantattavasta omaisuudesta, sen arvosta ja päämiehen omistusoikeudesta
 • Jos pantinantajana on kuolinpesä, jonka osakas päämies on, jäljennös perukirjasta ja jäljennös mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

3) Kiinteän omaisuuden tai maanvuokra- tai muun vastaavan oikeuden luovuttaminen toisen käytettäväksi pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai vuodeksi päämiehen täysi-ikäiseksi tulosta (34 § 1/3)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa vuokrata päämiehen omistamaa kiinteistöä tai luovuttaa päämiehellä olevaa maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta toisen käytettäväksi määräaikaisella sopimuksella yli viideksi vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi kuin vuodeksi päämiehen täysi-ikäisyyden alkamisesta.

Yleisin lupatyyppi on maanvuokrasopimuksen tekeminen, esim. pellonvuokrasopimus.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta vuokrasopimuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Vuokrasopimus tai sen luonnos
 • Maanvuokra- tai muun vastaavan oikeuden edelleen vuokrauksessa alkuperäinen vuokrasopimus
 • Asiantuntijan arvio tai muu luotettava selvitys vuokran riittävyydestä
 • Jos luovuttajana on kuolinpesä, jonka osakas päämies on, jäljennös perukirjasta ja jäljennös mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

4) Lainan ottaminen tai sitoutuminen vastuuseen toisen velasta (34 § 1/4)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa ottaa päämiehensä puolesta muuta lainaa kuin valtion takaamaa opintolainaa. Lainan ottaminen tarkoittaa velkavastuuseen sitoutumista siten, että päämies on velallisena. Luvanvaraista on myös lainaehtojen muuttaminen ja lainojen yhdistäminen.

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa päämiehensä puolesta sitoutua vastuuseen toisen velasta. Toisen velasta vastuuseen sitoutuminen tarkoittaa takausta. Omavelkaisen takauksen lisäksi luvanvaraisia ovat toissijainen takaus ja täytetakaus.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta velkakirjasta/takaussitoumuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Edunvalvojan on vuositilin yhteydessä esitettävä maistraatille selvitys lainan lyhentämisestä ja merkittävä jäljellä olevan velan määrä vuositiliin.

Hakemus. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Verkkomaistraatissa tai kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen /edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan.  Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä

 • Lainapäätös, velkakirjaluonnos tai muu lainanantajan todistus lainan ehdoista
 • Jos kysymys on lainojen järjestelystä, selvitys siitä, miltä osin entiset velkavastuut jäävät voimaan
 • selvitys päämiehen lainanhoitokyvystä
 • takauksen osalta lainapäätös, takaussitoumus, selvitys lainanottajan kyvystä selviytyä velasta sekä selvitys päämiehen kyvystä selviytyä takausvastuusta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

5) Elinkeinon harjoittaminen päämiehen lukuun (34 § 1/5)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa päämiehensä lukuun. Tällä tarkoitetaan elinkeinotoiminnan harjoittamista yksityisenä elinkeinoharjoittajana (toiminimiyrittäjänä).

Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa, mikäli hän ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa päämiehensä lukuun tilanteessa, jossa päämies ei ole siihen enää itse kykenevä. Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa myös silloin, jos edunvalvoja jatkaa päämiehen itsensä aiemmin harjoittaman tai päämiehen perintönä, testamentilla tai lahjana saaman liiketoiminnan harjoittamista päämiehen lukuun.

Jos päämies, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, kykenee itse harjoittamaan elinkeinoa, maistraatin lupaa elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ei tarvita.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena.  Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan.  Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Selvitys elinkeinotoiminnan laajuudesta, rahoituksesta, sisällöstä, kannattavuudesta sekä päämiehelle aiheutuvista vastuista
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

6) Avoimen tai kommandiittiyhtiön perustaminen tai tällaiseen yhtiöön liittyminen (34 § 1/6)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa päämiehensä puolesta tehdä sopimusta avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamisesta tai tällaiseen yhtiöön liittymisestä. Luvanvaraista on sekä vastuunalaiseksi yhtiömieheksi että äänettömäksi yhtiömieheksi ryhtyminen. Osuuksien luovuttaminen ei ole luvanvaraista.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta yhtiösopimuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Edunvalvojan on vuositilin yhteydessä esitettävä maistraatille yrityksen tilinpäätöstiedot.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Yhtiösopimus
 • Selvitys elinkeinotoiminnan laajuudesta, rahoituksesta, sisällöstä, kannattavuudesta sekä päämiehelle aiheutuvista vastuista
 • Viimeisin tilinpäätös, jos lupaa haetaan jo olemassa olevaan yhtiöön liittymiseen, yhtiömuodon muuttamiseen tai sulautumiseen
 • Jos sovitaan siitä, että vastuunalaisen yhtiömiehen kuoltua yhtiön toimintaa jatketaan ja kuolleen yhtiömiehen tilalle tulee hänen kuolinpesänsä, jossa päämies on osakkaana, hakemukseen liitetään jäljennös perukirjasta, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen ja jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

7) Perinnöstä luopuminen tai päämiehen perintöosuuden luovuttaminen (34 § 1/7)

Perinnöstä luopuminen päämiehen puolesta on luvanvaraista. Sama koskee testamenttiin perustuvasta saannosta luopumista. Perittävän eläessä tapahtuvaan perinnöstä luopumiseen ei pääsääntöisesti voida myöntää lupaa, koska perinnön varallisuusarvo ei vielä tällöin ole tiedossa. Vastikkeeton perinnöstä luopuminen on yleensä käytännössä mahdollista vain ylivelkaisissa pesissä tai tapauksissa, joissa päämies on saanut osuutensa perinnöstä ennakkona.

Lahjoituskiellosta johtuen perintöosuuden luovuttamisen tulee käytännössä olla vastikkeellista. Perintöosuuden luovuttaminen voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun pesää ei haluta jakaa, mutta päämiehen olisi saatava osuutensa pesästä.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta sopimuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Luopumisilmoitus tai luovutussopimus tai sen luonnos
 • Jäljennös perukirjasta sukuselvityksineen tai vahvistettu perukirjan osakasluettelo, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Selvitys kuolinpesän tilasta tositteineen, mikäli perunkirjoituksen jälkeen on tapahtunut muutoksia
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (asiantuntijan arvio/muu luotettava selvitys)
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

8) Sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta (34 § 1/8)

Kuolinpesän osakkaat voivat tehdä sopimuksen siitä, että pesä jää osakkaiden yhteiseksi eduksi jakamatta toistaiseksi tai määräajaksi. Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa tehdä päämiehensä puolesta sopimusta kuolinpesän yhteishallinnosta. Kuolinpesän yhteishallintosopimuksessa voidaan määritellä esimerkiksi se, kuka pesän omaisuutta käyttää, millaisia korvauksia käytöstä suoritetaan ja miten pesän tuotto jaetaan. Kuolinpesä voi olla jakamattomana pitkään ilman sopimustakin eikä siihen tarvita maistraatin lupaa.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta sopimuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Yhteishallintoa koskeva sopimus tai sopimusluonnos
 • Jäljennös perukirjasta sukuselvityksineen tai vahvistettu perukirjan osakasluettelo, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Selvitys kuolinpesän tilasta tositteineen, mikäli perunkirjoituksen jälkeen on tapahtunut muutoksia
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

 

9) Omaisuuden ositus, erottelu ja/tai perinnönjako, joka toimitetaan ilman perintökaaressa tarkoitettua pesänjakajaa (34 § 1/9)

Osittainenkin ositus, omaisuuden erottelu ja perinnönjako vaativat maistraatin luvan. Myös pelkkä kuolinpesän rahavarojen jakaminen on luvanvaraista. Kuolinpesän tuoton jakaminen ei ole perinnönjakoa eikä se vaadi maistraatin lupaa.

Maistraatti suosittelee luvan hakemista etukäteen.

Lupaa koskeva suoritemaksu on pesän selvittämisestä aiheutunut tarpeellinen kustannus, joka tulee suoritettavaksi kuolinpesän yhteisistä varoista.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta sopimuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Jos päämiehen ja edunvalvojan edut ovat ristiriidassa (esim. päämies ja edunvalvoja tai edunvalvojan lähisukulainen ovat osakkaina samassa kuolinpesässä), edunvalvojalle on määrättävä sijainen.

Hakemus. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Verkkomaistraatissa tai kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Ositus-, erottelu- ja/tai perinnönjakosopimus tai sen luonnos
 • Osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja, tai mikäli vahvistamista ei ole haettu, perukirja ilman sukuselvityksiä. Jos sukuselvityksiä tarvitaan, maistraatti pyytää ne erikseen.
 • Mahdollinen testamentti tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä mahdollinen avioehtosopimus
 • Selvitys kuolinpesän tilasta tositteineen, mikäli perunkirjoituksen jälkeen on tapahtunut muutoksia
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (asiantuntijan lausunto/muu luotettava selvitys)
 • Selvitys eroteltavan omaisuuden omistajuudesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

10) Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien tai asumisoikeusasunnon luovuttaminen/hankkiminen (34 § 1/10)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa päämiehensä puolesta luovuttaa eikä vastiketta antamalla hankkia asunto-osakeyhtiön osakkeita tai asumisoikeusasuntoa. Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa luovuttaa tai hankkia muitakaan osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa tai muuta osaa rakennuksesta tai kiinteistöstä.

Myös lomaosakkeiden hankkiminen ja myyminen ovat luvanvaraisia oikeustoimia.

Autotalliosakkeen tai autopaikan luovuttaminen tai hankkiminen ei kuitenkaan edellytä maistraatin lupaa, jos osuuteen ei liity henkilökohtaista vastuuta yhteisön veloista.

Asuntoa myytäessä on päämiehenä olevan lesken hallinta- ja asumisoikeuden lakkaaminen asuntoon huomioitava viimeistään osituksessa ja perinnönjaossa sen mukaan, mikä hallintaoikeuden käypä arvo on kaupantekohetkellä ollut.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta kauppakirjasta oikeustoimen tekemisen jälkeen

Hakemus. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Verkkomaistraatissa tai kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä

 • Kauppakirja tai kauppakirjan luonnos
 • Ajantasainen laillistetun kiinteistönvälittäjän tai muun asiantuntijan arviolausunto tai muu luotettava selvitys asunnon arvosta
 • Isännöitsijäntodistus
 • Osakkeita tai osuuksia hankittaessa selvitys rahoituksen järjestämisestä
 • Jos kaupan osapuolena on kuolinpesä, liitetään hakemukseen osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja, tai mikäli vahvistamista ei ole haettu, perukirja ilman sukuselvityksiä. Jos sukuselvityksiä tarvitaan, maistraatti pyytää ne erikseen.
 • Mahdollinen testamentti tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä mahdollinen avioehtosopimus, mikäli kaupan osapuolena on kuolinpesä
 • Asumisoikeusasunnon osalta asumisoikeussopimus, luovutushintalaskelma ja luopumisilmoitus
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

 

11) Huoneiston vuokraaminen pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai vuodeksi päämiehen täysi-ikäiseksi tulosta (34 § 1/11)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa luovuttaa huoneistoa määräaikaisella sopimuksella toisen käytettäväksi pitemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi tai pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi päämiehen täysi-ikäisyyden alkamisesta. Tämä koskee myös asumisoikeusasuntoa.

Toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei tarvita maistraatin lupaa, ellei irtisanomisaikaa ole sovittu niin pitkäksi, että sopimus rinnastuu yli viisi vuotta voimassa olevaan määräaikaiseen sopimukseen.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta vuokrasopimuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Vuokrasopimus tai sen luonnos
 • Isännöitsijäntodistus
 • Selvitys vuokran riittävyydestä
 • Jos vuokranantajana on kuolinpesä, jossa päämies on osakkaana, liitetään hakemukseen jäljennös perukirjasta, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

 

12) Metsän tai maa-ainesten myyminen (34 § 1/12)

Metsän ja maa-ainesten myyminen on luvanvaraista, ellei kyse ole holhousviranomaisen hyväksymän omaisuudenhoitosuunnitelman mukaisesta toimenpiteestä. Myyntiin rinnastetaan sopimus, jolla luovutetaan oikeus metsän hakkaamiseen tai maa-ainesten ottamiseen.

Lupaa ei yleensä tarvita, jos suunniteltu oikeustoimi tapahtuu omaisuuden hoitoa koskevan maistraatin hyväksymän suunnitelman mukaisesti (esim. hyväksytty metsäsuunnitelma).

Maa-aineksella tarkoitetaan päämiehen maalla sijaitsevaa kiveä, soraa, hiekkaa, savea, turvetta, maata tai multaa

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta sopimuksesta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Hakemus. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Verkkomaistraatissa tai kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Sopimusasiakirja tai sen luonnos
 • Jos kiinteistön omistaa kuolinpesä, jonka osakkaana päämies on, liitetään hakemukseen jäljennös perukirjasta tai vahvistettu perukirjan osakasluettelo sekä jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen ja jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Metsää myytäessä asiantuntijan arvio kauppahinnasta tai saadut tarjoukset
 • Maa-ainesten myynnissä asiantuntijatahon arvio kauppahinnasta
 • Mikäli omistajat ovat antaneet metsänmyynnin metsänhoitoyhdistyksen tai muun asiamiehen hoidettavaksi, liitetään hakemukseen toimeksiantosopimus sekä puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

 

13) Päämiehen rahavarojen lainaksi antaminen (34 § 1/13)

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa antaa rahalainaa päämiehensä puolesta.

Luvanvaraisuus koskee vain varsinaista rahavarojen velaksi antoa, mutta ei esim. kaupan ehtoa, jossa ostajalle annetaan maksuaikaa tavanomaisin ehdoin. Jos ostajalle annetaan maksuaikaa epätavallisin maksuehdoin, edellytetään tällöin maistraatin lupaa

Maistraatti suosittelee luvan hakemista etukäteen, ja edellyttää pääsääntöisesti, että velalle asetetaan rahalaitosten hyväksymä vakuus.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta velkakirjasta oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Velkakirja tai velkakirjaluonnos, josta ilmenee velan osapuolet, velan määrä, korko, lyhennyssuunnitelma, muut ehdot sekä vakuudet
 • Selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta ja lainan takaisinmaksukyvystä (tulot, menot, muut vastuut sekä muut maksukykyyn vaikuttavat seikat)
 • Selvitys pantin käyvästä arvosta, jäljennökset pantattavista osakekirjoista tai panttikirjoista, selvitys muusta pantattavasta omaisuudesta sekä jäljennös panttaussitoumuksesta
 • Isännöitsijäntodistus asunto-osakkeesta
 • Velallisen kirjallinen suostumus luottotietojen tarkistamista varten
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

14) Sijoituskohteiden tai yhteisöosuuksien hankkiminen (34 § 1/13)

Tavallisimpien sijoituskohteiden hankkimiseen ei tarvita maistraatin lupaa. Nämä kohteet on lueteltu holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 13 a-g–kohdissa.

Edunvalvoja ei tarvitse maistraatin lupaa sijoittaakseen päämiehen varoja mm. pörssiosakkeisiin tai sijoitusrahasto-osuuksiin, ellei kyse ole erikoissijoitusrahastosta.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille jäljennös allekirjoitetusta asiakirjasta tai muu asiakirjaselvitys oikeustoimen tekemisen jälkeen.

Hakemus. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Verkkomaistraatissa tai kirjallisena. Siinä on yksilöitävä päämies, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija sekä oikeustoimi. Oikeustoimen kohde on yksilöitävä tarkasti. Hakemus on myös perusteltava. Perusteluissa on erityisesti selvitettävä, millä tavoin aiottu oikeustoimi on päämiehen edun mukainen.

Hakijana voi olla edunvalvoja / edunvalvojan sijainen / edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa myönnetään tietyn yksilöidyn oikeustoimen tekemistä varten. Koska on suositeltavaa, että lupa haetaan etukäteen, oikeustoimen yksityiskohtien on oltava selvillä.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Osakkeet, merkintäoikeudet: yhtiöjärjestys, viimeisin tilinpäätös
 • Osuuskunnan osuudet: osuuskunnan säännöt, viimeisin tilinpäätös
 • Joukkovelkakirjalainat: lainaehdot
 • Rahasto-osuudet: sijoitusrahaston säännöt
 • Optiot ja termiinit: tapauskohtaisesti riittävä selvitys johdannaissopimuksen ehdoista ja optionasettajan taloudellisesta asemasta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

15) Omaisuuden hoitosuunnitelman vahvistaminen (40 §)

Omaisuuden hoitosuunnitelma voidaan tehdä holhousviranomaisen määräyksestä tai edunvalvojan aloitteesta. Hoitosuunnitelma voidaan laatia päämiehen koko omaisuuden osalta tai se voi koskea vain tiettyä omaisuutta.

 • hoitosuunnitelmasta tulee ilmetä päämiehen varallisuus, sen tulevat muutokset sekä suunnitelma omaisuuden käytöstä ja hoidosta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakel­poisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta
 • jos asian käsittely edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta

Päämiehen metsäomaisuuden osalta on mahdollista laatia metsäsuunnitelma, jonka maistraatti voi vahvistaa osittaisena omaisuuden hoitosuunnitelmana.   Edunvalvoja ei tarvitse metsän myyntiin maistraatin erillistä lupaa, mikäli myynti tapahtuu hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille vuositilin yhteydessä metsäkauppoihin ja metsänhoitoon liittyvät asiakirjat.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille vahvistamista haettaessa. Jos yksittäisen asian käsittely edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Metsäsuunnitelma
 • Mikäli kiinteistön omistajana on kuolinpesä, jonka osakas päämies on, liitetään hakemukseen jäljennös perukirjasta, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen ja jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

16) Suostumus estotilin avaamiseen (53.2 §)

Estotilillä tarkoitetaan tiliä, jolta saadaan nostaa tai siirtää varoja vain maistraatin luvalla. Myös estotilin ehtojen muuttaminen vaatii maistraatin luvan. Mikäli päämiehen varat sijoitetaan estotilille, maistraatti voi myöntää tilikauden pidennyksen tai vapautuksen vuositilin antamisesta.

Jos edunvalvoja haluaa sijoittaa päämiehen varoja edellä tarkoitetulla tavalla, hänen tulee hakea maistraatin suostumus menettelylle.  Kun varoja on sijoitettu ns. estotilille, niiden nostamiseen tarvitaan maistraatin maksullinen lupa.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena. Ennen hakemuksen tekemistä on suositeltavaa olla yhteydessä valvovaan maistraattiin.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille suostumusta haettaessa. Jos yksittäisen asian käsittely edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Tilisopimus ja tiliehdot sekä tosite varojen siirrosta estotilille
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

17) Varojen nostaminen estotililtä / Estotilin ehtojen muuttaminen / Estotilin siirto (53.2 §)

Estotilillä tarkoitetaan tiliä, jolta saadaan nostaa tai siirtää varoja vain maistraatin luvalla. Myös estotilin ehtojen muuttaminen vaatii maistraatin luvan. On suositeltavaa, että lupa haetaan aina etukäteen.

Edunvalvojan on toimitettava maistraatille heti oikeustoimen tekemisen jälkeen tiliote ja/tai allekirjoitettu sopimus tiliehtojen muutoksista.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä.

 • Tilisopimus
 • Sopimus tiliehtojen muuttamisesta
 • Selvitys nostettavien varojen käytöstä
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitetään hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta

Sivun alkuun

18) Vajaavaltaisen työansion hoitoon ottaminen (25.2§)

Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa, mikäli ilmenee tarvetta ottaa vajaavaltaisen työtuloja edunvalvojan vallintaan päämiehen edun turvaamiseksi. Vajaavaltaisella päämiehellä tarkoitetaan alaikäistä tai sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Edunvalvojan tulee jättää vajaavaltaisen vallintaan riittävä määrä käyttövaroja.

Hakemus. Tällä hetkellä hakemuksen voi tehdä kirjallisena.

Hakemuksen liitteet. Alla luetellut liitteet on aina toimitettava maistraatille lupaa haettaessa. Jos yksittäisen luvan myöntäminen edellyttää muutakin selvitystä, maistraatti pyytää sen edunvalvojalta. Liitteet voi toimittaa jäljennöksinä

 • Palkkatodistus
 • Selvitys päämiehen muista kuukausittaisista tuloista ja menoista
 • Päämiehen kirjallinen mielipide, mikäli hän ymmärtää asian merkityksen

 

Sivun alkuun