Aloitussivu / Palvelut / Kotikunta- ja väestötiedot / Henkilötunnus

Henkilötunnus

Mikä on henkilötunnus?
Mihin henkilötunnusta tarvitaan?
Miten henkilötunnus annetaan?
Henkilötunnuksen muuttaminen?

Mikä on henkilötunnus?

Henkilötunnus on tunnistamiskeino, joka yksilöi meidät vielä tarkemmin kuin nimi. Täysin samannimisiä ihmisiä löytyy kyllä, mutta ei löydy kahta henkilöä joilla olisi sama henkilötunnus.

Henkilön saama tunnus säilyy muuttumattomana koko hänen elämänsä. Henkilö voidaan yksilöidä nimenmuutoksista riippumatta kaikkialla missä tunnusta tarvitaan. Henkilötunnus otettiin Suomessa käyttöön 1960-luvulla.

Sivun alkuun

Mihin henkilötunnusta tarvitaan?

Henkilötunnusta tarvitaan esimerkiksi eläkkeiden ja muiden kansalaisille tarjottavien etuuksien hakemisessa. Pankissa asioidessa tunnus on välttämätön, esimerkiksi tiliä avattaessa. Myös palkkoja ja palkkioita maksettaessa sitä tarvitaan, jotta rahat menisivät oikeille henkilöille.

Henkilötunnuksen huolellinen käyttö vähentää rekistereiden virhemahdollisuuksia ja näin osaltaan lisää yksilön tietosuojaa. Tunnusta ei kuitenkaan tarvita aina. Usein asioiden hoito sujuu pelkällä nimellä.

Sivun alkuun

Miten henkilötunnus annetaan?

Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään

Henkilötunnuksen saaminen Suomessa syntyneelle lapselle ei vaadi vanhemmilta toimenpiteitä. Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään ja syntymätietojen rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus. Lapsen henkilötunnus merkitään myös rekisteröinnin jälkeen vanhemmille lähetettävään Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeeseen.

Synnytys kotona tai muualla terveydenhuollon ammattihenkilön avustamana.

Jos lapsi on syntynyt kotona tai muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä, lääkärin, kätilön, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, joka on avustanut äitiä, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään (maistraattiin).

Ilmoitus tehdään lomakkeella ”Ilmoitus syntymästä väestötietojärjestelmään”. Lomake täytetään ja lähetetään maistraatille viimeistään synnytystä seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun tieto lapsen syntymästä on ilmoitettu terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Mikäli terveydenhuollon toimintayksiköllä on lupa ilmoittaa syntymätiedot sähköisesti, ei tätä lomaketta pääsääntöisesti käytetä. Lomakkeita saatavissa maistraateista.

Synnytys kotona tai muualla ilman terveydenhuollon ammattihenkilön avustusta.

Jos lapsi syntyy ilman terveydenhuollon ammattihenkilön avustusta, äidin itse tai sen, jonka huollossa lapsi on, on ilmoitettava syntymästä terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle, jonka on ilmoitettava syntymästä edelleen väestötietojärjestelmään (maistraattiin). Lomakkeita saatavissa maistraateista.

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen saa henkilötunnuksen, kun maistraatti on vanhempien pyynnöstä rekisteröinyt lapsen väestötietojärjestelmään. Lisätietoja mm. tarvittavista asiakirjoista löytyy täältä: Ulkomailla asuvan suomalaisen henkilötietojen päivitysvelvoite.

Ulkomailta Suomeen muuttava

Ulkomailta Suomeen muuttava ulkomaan kansalainen saa henkilötunnuksen, kun hänet on omasta pyynnöstään rekisteröity väestötietojärjestelmään. Henkilö pyytää rekisteröintiä käymällä henkilökohtaisesti maistraatissa tai tietyissä tapauksissa verotoimistossa. Pyynnön voi 1.12.2014 alkaen jättää myös Suomen ulkomaan edustustoon, Maahanmuuttovirastoon tai poliisille oleskelulupaa, oleskelukorttia tai EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteydessä. Henkilötunnus on voitu antaa 1.3.2013 alkaen myös ulkomaalaiselle, joka toimii Suomessa diplomaattiasemassa tai Yhdistyneiden Kansakuntien tai muun kansainvälisen järjestön palveluksessa.

Tietoja ulkomaalaisten rekisteröinnin edellytyksistä ja rekisteröintiin vaadittavista asiakirjoista löytyy näiltä sivuilta (Ulkomaalaisten rekisteröinti). Tietoa löytyy myös Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Henkilötunnuksen muuttaminen?

Henkilötunnus on yksilöllinen ja se on tarkoitettu pysyväksi. Henkilötunnus voidaan muuttaa ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa tilanteissa, joissa hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uhka tai joku muu kuin henkilötunnuksen haltija on toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009).

Henkilötunnuksen muuttamista harkittaessa edellytetään, että käytöstä on aiheutunut merkittävää taloudellista tai muuta haittaa tunnuksen oikealle haltijalle ja että muuttamisella voidaan tosiasiallisesti estää väärinkäytön haitallisten seurausten jatkuminen. Muuttamisen tarvetta voidaan arvioida poliisin tekemän uhka-arvion perusteella esimerkiksi todistajansuojelutilanteessa. Päätöksen asiassa tekee Väestörekisterikeskus.

Väestötietojärjestelmään talletettu henkilötunnus voidaan muuttaa myös, jos henkilö on transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) mukaisesti vahvistettu vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi. Tällöin muuttamisesta päättää maistraatti.

Henkilötunnuksen määräytyminen

Syntymäaika

 Yksilönumero Tarkistusmerkki
131052  308

 T

Maija Mäkinotkelman henkilötunnus on 131052-308T, josta syntymäaika, kertoo päivän, kuukauden ja vuoden, jolloin Maija on syntynyt. Syntymäpäivän jäljessä oleva merkki kertoo syntymävuosisadan. Maijalla se on yhdysmerkki(-), sillä hän on syntynyt 1900-luvulla. Henkilöllä joka on syntynyt 1800-luvulla se on plusmerkki(+)ja 2000-luvulla syntyneiden merkki on A. Yksilönumerolla, Maijalla 308, erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönumero on miehillä pariton ja naisilla parillinen. Tarkistusmerkki on numero tai kirjain, Maijalla se on T. Se saadaan jakamalla syntymäajan ja yksilönumeron muodostama yhdeksännumeroinen luku 31:llä, jolloin tarkistusmerkki määräytyy jakojäännöksen mukaan seuraavasti:

Tarkistusmerkki

0 0 11 B 21 N
1 1 12 C 22 P
2 2 13 D 23 R
3 3 14 E 24 S
4 4 15 F 25 T
5 5 16 H 26 U
6 6 17 J 27 V
7 7 18 K 28 W
8 8 19 L 29 X
9 9 20 M 30 Y
10 A        

Sivun alkuun