Aloitussivu / Palvelut / Kotikunta- ja väestötiedot / Uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyminen ja eroaminen

Uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyminen ja eroaminen

Uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyminen
(Tarkoittaa myös liittymistä evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkokuntaan)

Henkilön, joka tahtoo liittyä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, tulee ilmoittaa siitä yhdyskunnalle. Jokainen voi halutessaan liittyä uskonnollisen katsomuksensa mukaisesti
sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen. Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, voivatko niiden jäsenet kuulua myös muihin yhdyskuntiin.
Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä rekisteröitynyttä uskonnollista yhdyskuntaa. Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään uskonnonvapauslaissa.

Oheisena liittymisilmoituslomake joka toimitetaan uskonnollisen yhdyskunnan/seurakunnan edustajalle.

Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen
(Tarkoittaa myös eroa evankelis-luterilaista kirkosta ja ortodoksista kirkkokunnasta)

Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, voi ilmoittaa eroamisesta sähköisen palvelun kautta tai  kirjallisesti (esim. postitse) sille uskonnolliselle yhdyskunnalle josta on eroamassa tai mille tahansa maistraatille. Eroamisilmoituslomakkeita saat maistraateista. Ilmoitus voi olla myös vapaamuotoinen.

Huom! Sähköinen palvelu on kytketty yksittäiseen henkilötunnukseen. Esim. huoltaja ei siis voi tehdä lapsen nimissä sähköistä tunnistautumista vaativaa ilmoitusta omilla tunnuksillaan. Alaikäisiä koskevat ilmoitukset on yleensä tehtävä tulostettavalla eroamisilmoituslomakkeella.

Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun yhdyskunta tai maistraatti on saanut eroamisilmoituksen.

Maistraatti lähettää yhdyskunnasta eronneelle vahvistuksen eroamisesta.

Lapsen uskonnollinen asema

Lapsen uskonnollinen asema ei lain nojalla automaattisesti määräydy huoltajien uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä eroaminen perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun. Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät huoltajat yhdessä.

Jos tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken on sovittu sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai päätetty tuomioistuimen päätöksellä toisin, noudatetaan sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä.


 
Suostumus

12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostumuksella. 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä.

18-vuotias voi itsenäisesti päättää uskonnollisesta asemastaan.