Aloitussivu / Palvelut / Vihkiminen / Vihkiminen

Vihkiminen

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle. Tällaisia esteitä ovat voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä ja ottolapsisuhde.

Avioliiton esteiden tutkintaa voitte pyytää lähimmästä maistraatista. Kun avioliiton esteet on tutkittu, maistraatti antaa siitä todistuksen (Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta). Hakijat voivat päättää, lähetetäänkö todistus heille kotiin, noutavatko he todistuksen maistraatista vai säilyttääkö maistraatti todistuksen vihkimistä varten. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa 4 kuukautta. Todistus on annettava vihkijälle ennen vihkimistä.

Tutkinnan voi suorittaa myös se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon molemmat tai toinen vihittävistä kuuluu.

Avioliiton esteet tutkitaan pääsääntöisesti väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen avulla.  Suomen kansalainen on velvollinen ilmoittamaan ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista (mm. siviilisäätytiedon muutoksista) väestötietojärjestelmään. Mikäli siviilisäätytieto on merkitty väestötietojärjestelmään, ei vieraan valtion viranomaisen todistusta tarvita esteiden tutkintaa varten. Jos Suomen kansalainen on kuitenkin asunut koko elämänsä tai täysi-ikäisen elämänsä ulkomailla, tulee hänen toimittaa esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostaan. Todistuksen tulee olla laillistettu. Tarvittaessa todistus tulee käännättää ja mikäli käännös tehdään ulkomailla, se tulee myös laillistaa.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta

Avioliiton esteiden tutkinnan saa vireille sähköisen verkkolomakkeen kautta. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen esim. verkkopankin tunnuksilla. Sähköisen lomakkeen lähettäjä saa lomakkeen lähetyksen jälkeen selaimeensa lomakkeen lähetysnumeron, joka tulee säilyttää.

Esteiden tutkinnan voivat osapuolet laittaa vireille myös käymällä lähimmässä maistraatissa yhdessä täyttämässä tutkintapyyntölomakkeen. Tutkinta voidaan suorittaa missä tahansa Suomen maistraatissa, osapuolten kotikunnasta riippumatta.

Voitte myös täyttää lomakkeen kotona ja postittaa sen vihkivään maistraattiin. Tutkintapyyntölomakkeen voi tilata maistraatista tai tulostaa lomakesivuiltamme. Kotona täytettäessä pyyntölomakkeeseen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset.

Sivun alkuun

Vihkikaava

”Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi ja yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin.”

”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”
(Vastaus: Tahdon.) ”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”(Vastaus: Tahdon.) ”Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen, totean Teidät aviopuolisoiksi.”

”Ottakaa liittonne merkiksi sormus puolisoltanne.” (Tämä lause jätetään pois, jos sormusta ei anneta.) ”Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi.”

Sivun alkuun

Vihkitoimitus

Vihkiminen voidaan toimittaa vihkijän toimitiloissa, tai mikäli vihkijä ja kihlakumppanit toisin sopivat, myös muualla.

Virka-aikana vihkijän toimitiloissa tapahtuvasta vihkimisestä ei peritä maksua.
 
Olisi toivottavaa, että parilla olisi mukanaan vihkimisessä tarvittavat kaksi todistajaa, mutta erikseen etukäteen sovittaessa myös maistraatin henkilökunta voi toimia todistajina. Todistajaksi käy henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta.

Muissa tilanteissa on syytä olla yhteydessä maistraattiin hyvissä ajoin, jotta mahdolliset aikataulu- ja tilakysymykset ehditään selvittää.

Tällöin peritään myös hinnaston mukainen maksu ja matkakustannusten korvaus.

Sivun alkuun

Vihkiminen viikonloppuna ja virkapaikan ulkopuolella

Virkamiehillä ei ole velvollisuutta vihkiä virka-ajan ja -paikan ulkopuolella. Sopimuksesta näin voidaan kuitenkin tehdä. Sopimukset ovat maistraattikohtaisia. Ajanvaraus vihkimiseen tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen vihkimistä.

Lisätietoja varten ota yhteyttä vihkivään maistraattiin.

Sivun alkuun

Kun nimi muuttuu avioliiton myötä

Avioliittoon aikovat voivat valintansa mukaan joko säilyttää avioliitossa omat sukunimensä tai ottaa yhteisen sukunimen. Jos he valitsevat yhteisen sukunimen, voi se avioliittoon aikovista, jonka nimi muuttuu, lisäksi päättää, että hän käyttää aikaisempaa sukunimeään yhteisen sukunimen edellä.

Vihkimisen jälkeen mahdollinen nimenmuutos rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Ennen vihkimistä puolisoiden sukunimivalinnoista voidaan ilmoittaa maistraatille Sukunimen ilmoituslomakkeella.

Valtion ja kuntien viranomaiset saavat tiedon sukunimen muutoksesta ilman asiakkaan toimenpiteitä. Sen jälkeen kun Kansaneläkelaitos on saanut ilmoituksen nimenmuutoksesta, se lähettää automaattisesti uuden Kela-kortin. Useimmat pankit, vakuutusyhtiöt sekä kauppaketjut päivittävät asiakasrekisterinsä väestötietojärjestelmän avulla.

Miten menettelen nimenmuutoksen jälkeen

Jos kotipaikka on ulkomailla:

Nimilakia sovelletaan henkilöön, jolla on vihkimishetkellä Suomessa kotipaikka. Ellei henkilöllä ole kotipaikkaa Suomessa, määräytyy sukunimi hänen kotipaikkavaltionsa sukunimilainsäädännön mukaan. Puolisoiden tulee ennen vihkimistä esittää selvitys kotimaansa nimilainsäädännöstä, mikäli puolisot aikovat muuttaa sukunimiään vihkimisen perusteella. Mikäli selvitystä ei esitetä, eikä ulkomaan nimikäytäntö ole maistraatin tiedossa, yhteistä sukunimivalintaa ei voi rekisteröidä väestötietojärjestelmään vihkimisen perusteella.

Sivun alkuun

Ulkomaalaisten vihkiminen

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Ulkomaalaisen osalta tarvitaan siviilisäätytodistus hänen kotimaastaan tai vaihtoehtoisesti hänen kotimaansa Suomeen sijoitetun lähetystön tai konsulaatin todistus ulkomaalaisen siviilisäädystä. Siviilisäätytodistuksen on oltava avioliittoasetuksen mukaisesti laillistettu. Poikkeuksen tähän laillistamisvaatimukseen muodostavat Pohjoismaiden viranomaisten myöntämät todistukset, Viron väestörekisteriviranomaisen antamat englanninkieliset todistukset sekä Suomeen sijoitetun lähetystön tai konsulaatin antamat todistukset. Tarvittaessa siviilisäätytodistus tulee käännättää ja mikäli käännös tehdään ulkomailla, se tulee myös laillistaa.

Avioliiton esteet tutkitaan pääsääntöisesti väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen avulla. Mikäli ulkomaan kansalainen asuu pysyvästi Suomessa ja avioliiton esteiden tutkinnassa tarvittavat tiedot hänestä (siviilisääty) on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään, ei kotimaan viranomaisen antamia todistuksia tarvita. Tällöin avioliiton esteet tutkitaan väestötietojärjestelmän tietojen perusteella.

Jos kumpikaan puolisoista ei ole Suomen kansalainen eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, tulee siviilisäätytodistuksen lisäksi esittää selvitys siitä, että ulkomaalaisen kansalaisuus- tai asuinpaikkavaltion mukaan avioliiton solmiminen Suomessa on sallittua. Selvityksen tulee olla laillistettu. Tarvittaessa selvitys tulee käännättää ja mikäli käännös tehdään ulkomailla, se tulee myös laillistaa.

Sivun alkuun

Avioliiton solmiminen ulkomailla

Mikäli vihkiminen tapahtuu ulkomaan viranomaisen edessä, tulee olla yhteydessä ensisijaisesti suoraan asianomaisen valtion toimivaltaiseen viranomaiseen vihkimismenettelyn ja tarvittavien asiakirjojen selvittämiseksi. Maistraatista on saatavissa todistus ulkomaan viranomaisen suorittamaa avioliiton esteiden tutkintaa ja vihkimistä varten usealla kielellä.

Suomen edustustoissa ei voida vihkiä avioliittoon. Joillakin ulkomailla työskentelevillä suomalaisilla evankelisluterilaisen seurakunnan papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Tällöin vihkiminen tapahtuu Suomen lain mukaan ja ainakin toisella kihlatuista tulee olla Suomen kansalaisuus.

Vihkimisen jälkeen

Jotta avioliittotieto voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee henkilön toimittaa alkuperäinen ja asiakirjan antomaassa virallisesti laillistettu avioliittotodistus kotikunnan maistraatille. Koska avioliittotodistus on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee avioliittotodistus olla tarvittaessa virallisen kääntäjän kääntämä, joko suomeksi tai ruotsiksi.

Ulkomailla asuva henkilö voi toimittaa avioliittotodistuksen lähimpään Suomen edustustoon (http://www.formin.finland.fi/), hänen on samalla täytettävä lomake ” Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta ”, joka liitetään alkuperäiseen todistukseen. Lomake on saatavissa tällä hetkellä vain edustustoista. Sen jälkeen asiakirjat lähetetään virkateitse Suomeen.

Mikäli sukunimi on muuttunut avioliiton yhteydessä ja avioliittotodistus lähetetään suoraan maistraattiin on suositeltavaa liittää lomake ”Sukunimen valinta vihkimisen yhteydessä”. mukaan. Lomake löytyy lomakeosiosta.

Laillistaminen/Legalisoiminen

Jotta ulkomailla (paitsi Pohjoismaat) laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa, on asiakirja laillistettava tai legalisoitava.

Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen ja että se on annettu oikean sisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä.

Laillistaminen tehdään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko kyseinen maa allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961 vai ei.

Laillistaminen Apostille-todistuksella

 Asiakirja laillistetaan ns. Apostille -todistuksella (leima tai paperinen todistus), jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Maat, jotka ovat liittyneet tähän Haagin sopimukseen löytyvät internetistä osoitteesta Haagin yleissopimus (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents), josta myös saa tietoja siitä, mikä viranomainen tällaisen todistuksen antaa eri sopimusmaissa.

Laillistaminen ilman Apostille-todistusta

Ellei asiakirjan antajana ollut maa kuulu Haag-sopimuksen piiriin, laillistetaan asiakirja niin, että antajamaan ulkoministeriö laillistaa asiakirjan oikean viranomaisen antamaksi ja sen jälkeen tuossa maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä asiakirjaan todistuksen tuon ulkoministeriön virkamiehen oikeuden antaa tällaisia todistuksia.

Sivun alkuun

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken.

Sivun alkuun