Aloitussivu / Tietoa maistraateista / Maistraattien toiminnan valvonta

Maistraattien toiminnan valvonta

Maistraattien ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa ja niiden toimintaa valvoo Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö. Yksikölle voi myös tarvittaessa tehdä kantelun maistraatin toiminnasta.

Kantelun tekemisessä huomioitavaa:

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö ei tutki kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua, ellei siihen ole erityistä syytä.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö ei ole muutoksenhakuviranomainen.
Sillä ei ole toimivaltaa puuttua maistraattien toimi- ja harkintavaltansa rajoissa tekemiin päätöksiin. Yksikkö ei voi kumota maistraattien ratkaisuja, määrätä niitä muutettaviksi tai puuttua yksittäisten asioiden käsittelyyn. Yksikkö ei voi velvoittaa maistraattia tekemään yksittäistä virkatoimea tai antaa siihen liittyviä määräyksiä. Yksikkö voi puuttua lähinnä selkeisiin menettelyllisiin virheisiin tai lainmukaisen harkintavallan väärinkäyttöön.

Yksikkö ei tutki kantelua, jos siinä tarkoitettuun asiaan on mahdollista hakea muutosta muutoksenhakuviranomaiselta. Yksikkö ei myöskään voi määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia, vaan niitä tulee hakea Valtiokonttorilta.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö ei voi antaa lainopillisia tai asianajollisia neuvoja. Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö ei myöskään valvo edunvalvojien toimintaa eikä anna ohjeistusta edunvalvonta-asioissa, vaan nämä tehtävät kuuluvat maistraatille.

Kantelun maistraatin toiminnasta voi tehdä esimerkiksi käyttäen oheista lomaketta. Kantelun voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Kantelukirjelmästä tulisi käydä ilmi:

  • kantelun tekijän nimi ja yhteystiedot,
  • se maistraatti ja maistraatin yksikkö, jota kantelu koskee,
  • menettely, jota kantelu koskee sekä
  • tapahtuma-aika.

Kantelukirjelmä toimitetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon osoitteella:

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
PL 50
50101 Mikkeli

tai sähköpostitse osoitteeseen:

kirjaamo.ita(at)avi.fi

Kanteluasian käsittelyaika maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikössä on tällä hetkellä useita kuukausia.

Maistraattien toiminnasta voi kannella myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille .