Aloitussivu / Tietoa maistraateista / Suunnittelu ja seuranta (Netra) – Maistraatit

Suunnittelu ja seuranta (Netra) – Maistraatit

Eduskunnan päättämä talousarvio määrittää taloudelliset kehykset maistraattien toiminnalle. Maistraatit kuuluvat valtiovarainministeriön hallinnonalaan ja toimivat aluehallintovirastojen alaisuudessa. Maistraattien ohjaus, kehittäminen ja valvonta on keskitetty Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikölle. Yksikkö hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat aluehallintovirastoista annetussa laissa (896/2009) tarkoitetut maistraattien ohjaus-, valvonta- ja kehittämistehtävät. Ahvenanmaalla maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön toimivaltaan kuuluu kuitenkin vain rekisterihallinnon paikallisviranomaiselle säädettyjen tehtävien ohjaus, kehittäminen ja valvonta. Maistraattien hallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö.

Tulosohjauksessa sovitaan maistraattien toiminnan tavoitteista ja määrärahoista sekä varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja laatu. Tulosohjaukseen sisältyy toiminnan seuranta ja raportointi.

Ministeriöiden ja viraston väliset tulossopimukset 

Maistraattien ja ISAVI maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön väliset strategiset tulossopimukset:

2019 2018 2017
  • Uudenmaan maistraatti

Seurantatiedot

Maistraattien toiminnan seurantatiedot kootaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto – kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen.

Valtiovarainministeriön kannanotot tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta julkaistaan valtiovarainministeriön sivuilla. Kannanotot ovat osa toiminnan tulosohjausprosessia.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset julkaistaan valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) sivuilla.