Aloitussivu / Palvelut / Holhoustoimi / Edunvalvonnan tarpeen selvittäminen, edunvalvojan määrääminen ja edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

Edunvalvonnan tarpeen selvittäminen, edunvalvojan määrääminen ja edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

Kuka tarvitsee edunvalvojaa?
Edunvalvonnan tarpeen selvittäminen

Edunvalvonnan määrääminen
Toimintakelpoisuuden rajoittaminen
Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

Kuka tarvitsee edunvalvojaa

Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle, joka esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi ei itse kykene huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista. Edunvalvoja voidaan määrätä kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvoja voidaan määrätä tarvittaessa yksittäisenkin asian hoitamista varten.

Sivun alkuun

Edunvalvonnan tarpeen selvittäminen

Maistraatti selvittää edunvalvonnan tarvetta henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella.

Jos henkilö hakee itselleen edunvalvojan määräämistä, hänen tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeestaan. Lisäksi maistraatti kuulee hakijaa asiassa henkilökohtaisesti.

Jos maistraatti selvittää asiaa toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella, maistraatti pyytää terveydenhuollolta lääkärinlausuntoa edunvalvonnan tarpeesta.  Lisäksi maistraatti kuulee asiassa edunvalvontaan esitettyä henkilöä, mikäli hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Maistraatti voi myös kuulla asiassa hakijan tai edunvalvontaan esitetyn henkilön läheisiä. Lisäksi maistraatti voi tarvittaessa pyytää selvityksiä ja lausuntoja eri viranomaisilta, kuten sosiaalitoimelta, ulosottoviranomaiselta, hoitohenkilökunnalta ja pankilta.

Sivun alkuun

Edunvalvojan määrääminen

Mikäli edunvalvojan määrääminen on tarpeen, maistraatti voi määrätä edunvalvojan, jos henkilö on itse hakenut edunvalvojan määräämistä maistraatista, kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja pyytää, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Muissa tilanteissa maistraatti tekee tuomioistuimelle hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi, mikäli sille on tarvetta.

Edunvalvoja voidaan määrätä tehtäväänsä toistaiseksi tai määräajaksi.

Sivun alkuun

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Edunvalvojan määrääminen ei rajoita päämiehen toimintakelpoisuutta, mutta se on useimmiten riittävä keino päämiehen etujen turvaamiseksi.

Henkilön toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa vain, mikäli hänen tärkeät etunsa ovat vaarassa eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan. Toimintakelpoisuuden rajoittamisesta päättää tuomioistuin. Se voi päättää, että päämiehellä ei esimerkiksi ole oikeutta ottaa velkaa tai lahjoittaa asuntoaan. Toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa myös siten, että päämies julistetaan vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaiseksi julistaminen on viimesijainen vaihtoehto, koska toimintakelpoisuutta ei saa rajoittaa enempää kuin asianomaisen suojaamiseksi on tarpeen.

Sivun alkuun

Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

Edunvalvojan tehtävä määrätään lakkaamaan, jos päämies ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa.

Edunvalvojan tehtävä lakkaa myös silloin, kun päämies kuolee tai edunvalvoja vapautetaan tehtävästään. Jos edunvalvojan tehtävä perustuu alaikäisyyteen, edunvalvojan tehtävä lakkaa, kun päämies täyttää 18 vuotta.

Edunvalvoja voidaan vapauttaa tehtävästään, jos hän sitä pyytää tai jos hän osoittautuu siihen sopimattomaksi. Jos päämies on edelleen edunvalvonnan tarpeessa, hänelle voidaan määrätä uusi edunvalvoja.

Sivun alkuun