Aloitussivu / Palvelut / Kotikunta- ja väestötiedot / Perustiedot

Perustiedot

Kotikunta

Henkilön kotikunta on kunta, jossa hän asuu vakituisesti.

Kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka merkitään väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmään voidaan merkitä myös henkilön ilmoittama tilapäinen asuinpaikka.

Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta, jossa hänen äidillään on kotikunta lapsen syntyessä.

Jos henkilöllä on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yhteys.

Jos henkilön omaa käsitystä kotikunnastaan ei ole voitu selvittää, hänen kotikuntansa on se kunta, johon hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys asumisensa, perhesuhteidensa, toimeentulonsa ja muiden vastaavien seikkojen perusteella.

Sivun alkuun

Kotikunnan muutoksen rajoitukset

Henkilön kotikunta ei muutu, jos hänen asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa:

1) enintään yhden vuoden kestävästä työtehtävästä, opiskelusta, sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä;
2) hoidosta perhehoidossa tai laitoshoidossa taikka asumisesta asumispalvelujen avulla;
3) merillä olosta laivaväkeen kuuluvana; 
4) rangaistuksen suorittamisesta rangaistuslaitoksessa;
5) eduskunnan tai valtioneuvoston jäsenyydestä taikka julkisesta luottamustoimesta; tai 
6) asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisesta.

Sivun alkuun

Kotikunta maahan ja maastamuutoissa

Suomeen tulleen kotikunta määräytyy samoilla perusteilla kuin muiden henkilöiden, jos hän asuu Suomessa ja hänellä on tarkoitus jäädä tänne vakinaisesti asumaan ja jos hänellä on oleskelulupa - mikäli se vaaditaan. Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa.

Henkilöllä, joka on muuttanut asumaan ulkomaille yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi, ei ole kotikuntaa Suomessa.
 
Kotikunta voi kuitenkin olla Suomessa, jos henkilöllä on elinolosuhteidensa perusteella kiinteämpi yhteys Suomeen kuin toiseen asuinmaahansa.

Kotikunnan valintaoikeus pitkäaikaisessa hoitosuhteessa

Jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, voi hän valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden.

Sivun alkuun

Kotikunnan muuttuminen eräissä tilanteissa

Henkilön kotikunta muuttuu, jos hän muuttaa toiseen kuntaan sosiaalihuoltolain tarkoittamassa tilanteessa.

Sivun alkuun

Pohjoismaat

Sivun alkuun

Milloin henkilö muuttaa asumaan toisesta Pohjoismaasta Suomeen tai Suomesta toiseen Pohjoismaahan, sovelletaan Suomen lainsäännösten ohella Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välistä väestörekisteriä koskevaa sopimusta.

Ilmoitusvelvollisuus

Sivun alkuun

Kun henkilö vaihtaa kotikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa (vakituinen muutto), hänen on aikaisintaan kuukausi ennen muuttopäivää ja viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästä ilmoitettava siitä maistraatille.

Muuttoilmoitus on tehtävä maistraatille myös tilapäisestä asumisesta, joka kestää yli kolme kuukautta. Lyhyemmästä tilapäisestä asumisesta voi myös halutessaan tehdä muuttoilmoituksen.

Ilmoituksen voi henkilön puolesta tehdä myös hänen perheenjäsenensä joka myös muuttaa samaan osoitteeseen.

Sivun alkuun

Virkatodistukset (väestötietojärjestelmän otteet)

Suomen väestötietojärjestelmään merkitty henkilö voi tarvitessaan saada hyväksyttävää tarkoitusta varten virkatodistuksen (ote väestötietojärjestelmästä) väestötietojärjestelmästä elossa olevista henkilöistä.

Otteella asiakas voi todistaa asumisensa kunnassa esim. seutulippua, asunnonhakua tai työnantajaa varten.

Ote sisältää seuraavat tiedot: henkilön sukunimi, etunimet, henkilötunnus, kotikunta, lähiosoite, muuttopäivä, tilapäinen osoite, edelliset kotikunnat, edelliset lähiosoitteet sekä edelliset tilapäiset osoitteet. Tarvittaessa virkatodistukselle saadaan myös tiedot puolisosta ja lapsista sekä vanhemmista, mikäli tiedot ilmenevät väestötietojärjestelmästä.

Ote on maksullinen ja sen voi antaa mikä tahansa maistraatti Suomessa.

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos puolisoa tai lapsia ei ole, lisätään todistukselle vanhempien ja/tai sisaruksien tiedot, mikäli tiedot ovat saatavilla todistusta kirjoittavan tahon rekistereistä. Mikä tahansa maistraatti voi antaa sukuselvityksen hyväksyttävää käyttötarkoitusta varten 1.10.1999 edeltävältä ajalta Suomessa vakinaisesti asuneesta siviili- ja väestörekisteriin kuuluneesta henkilöstä kaikkien maistraattien aineistosta. Sukuselvityksiä ei tarvitse enää tilata erikseen muista maistraateista. Maistraatista saa myös 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta sukuselvityksen kaikista Suomessa vakinaisesti asuneista henkilöistä, myös seurakuntaan kuuluneista.

Evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat edelleen sukuselvitykset omista jäsenistään, mikäli selvitys koskee aikaa ennen 1.10.1999.

Virkatodistusten (ote väestötietojärjestelmästä) käyttöä on vähennetty viime aikoina merkittävästi, koska useimmat viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä.

Sivun alkuun