Start / Aktuellt / Brittiska medborgares hemkommun och dess betydelse

Brittiska medborgares hemkommun och dess betydelse

Hemkommunen för en utlänning som är bosatt i Finland bestäms med stöd av lagen om hemkommun. Efter utträdet ur EU uppfyller brittiska medborgare inte längre förutsättningarna för bestämmande av hemkommun på basis av uppehållsrätten för EU-medborgare. Fastställandet av hemkommun är kopplat till laglig vistelse i landet och därför måste brittiska medborgare i fortsättningen uppfylla något annat krav för uppehållsrätt för att kunna få en hemkommun enligt lagen.

Om det i Finland stiftas en speciallag genom vilken brittiska medborgare (under en viss tid) behåller sin uppehållsrätt i Finland med hänvisning till sitt tidigare EU-medborgarskap, ska även hemkommunen kvarstå på samma grunder. Därför ska brittiska medborgare före utträdet säkerställa hos magistraten att deras hemkommun, som fastställts på basis av EU-uppehållsrätten, har registrerats i befolkningsdatasystemet.

 

Magistraterna ger information i frågor gällande registrering av hemkommun i befolkningsdatasystemet. Egna uppgifter gällande hemkommun kan kontrolleras via den elektroniska Suomi.fi-tjänsten (https://www.suomi.fi/register). Tjänsten kräver stark identifiering (t.ex. bankkoder). Det går även att kontrollera sina egna uppgifter per telefon eller genom att besöka magistraten. Om en brittisk medborgare inte har hemkommun i befolkningsdatasystemet bör personen ansöka om det på magistraten efter att personen har registrerat sin uppehållsrätt på Migrationsverket. Magistraten och Befolkningsregistercentralen ger senare noggrannare information om sina tjänster för brittiska medborgare i samband med Brexit.