Start / Om Magistraterna

Om Magistraterna

Magistraterna utgör en del av den statliga lokalförvaltningen. Magistraterna ansvarar för befolkningsdatasystemet och förmynderskapsärenden.

De övriga uppgifterna utgörs av prövning av hinder mot äktenskap, namnändringar och fastställelse av delägarförteckningar i bouppteckningsinstrument. En häradsskrivare vid en magistrat fungerar som vigselförrättare, notarius publicus och offentligt köpvittne.

I Finland finns 9 magistrater med sammanlagt 36 verksamhetsställen. Statens ämbetsverk på Åland sköter magistratens uppgifter på Åland.

Magistraternas verksamhetsidé och värden

Magistratens verksamhetside och värden.Klicka på bilden för att förstora

Styrande myndigheter

Finansministeriet ansvarar för den strategiska handledningen av magistraterna.
Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid regionförvaltningsverket i Östra Finland ansvarar för utvecklingen och resultatstyrningen av magistraternas riksomfattande funktioner.

De myndigheter som anges nedan ansvarar dessutom för den funktionella handledningen och utvecklingen av magistraternas olika verksamhetsområden.

  • Justitieministeriet
  • Befolkningsregistercentralen  
  • Jord- och skogsbruksministeriet

Magistratsorganisationen. Klicka på bilden för att förstora  

Till början av sidan