Start / Om Magistraterna / Serviceprocesser / Intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten

Intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten

De intressebevakningstjänster som tillhandahålls i förmyndarverksamheten är en del av magistratens serviceprocess för rättsskyddet. Syftet med processen är att se till att en person som inte själv kan sköta egna ärenden får en intressebevakare, vars verksamhet övervakas av magistraten.

Magistraterna verkar som förmyndarmyndigheter enligt lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) på deras verksamhetsområden.  

De tjänster som produceras inom ramen för denna process omfattar:

Behandlingstider:

Förväntade handläggningstider inom förmyndarverksamhetens intressebevakningstjänster (de uppgivna behandlingstiderna är endast riktgivande):

  • Magistratens beslut om förordnande av intressebevakare 4 mån
  • Fastställande av intressebevakningsfullmakt 3 mån
  • Tillståndsärende 2 mån

 Ärenden behandlas huvudsakligen i den ordning de anlänt. Beroende på mängden ärenden under handläggning eller på grund av ärendets krävande innehåll, kan de ovannämnda handläggningstiderna i enskilda fall över- eller underskridas.  Handläggningstiden förlängs om magistraten måste vänta på tilläggsutredning av den sökande eller andra instanser (t.ex. läkarutlåtande).

Till början av sidan