Start / Tjänster / Vigsel

Vigsel

Allmänt om vigsel

På magistraten kan vigsel förrättas av magistratens chef, häradsskrivaren eller en offentlig notarie.

Före vigsel prövas hindren för äktenskap. Läs mer om prövning av hinder. Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Brudparet ska styrka sina identiteter med ikraftvarande identitetsbevis (pass, finskt id-kort, id-kort för EU-medborgare eller körkort som beviljats i Finland efter 1.10.1990).

Vigselförrättningen är kort men det är möjligt att framföra t.ex. levande musik eller dikter. Minst två vittnen som fyllt 15 år måste vara närvarande under vigseln.

En vigsel som förrättas under tjänstetid på magistraten är avgiftsfri. Man bokar tid till vigseln hos vigselförrättande magistraten via telefon, e-post eller elektronisk tidsbokning, om en sådan möjlighet finns.

Borgerlig vigsel förrättas också i tingsrätterna i Finland.

Ingående av äktenskap har olika rättsliga verkan.

 

Till början av sidan

 

Vigsel under tjänstetid i vigselförrättarens utrymmen

Om ni ingår äktenskap under tjänstetid i vigselförrättarens utrymmen kan ni boka tid direkt hos myndigheten i fråga. För vigsel som äger rum under tjänstetid i vigselförrättarens utrymmen uppbärs ingen avgift.

I vigselceremonin ska brudparet ha med sig ikraftvarande identitetsbevis (t.ex. pass eller id-kort), intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap samt två vittnen som fyllt 15 år. Om brudparet inte hittar vittnen kan man av vigselförrättaren kontrollera ifall vigselförrättaren kan utse vittnen.

Till början av sidan

Vigsel på veckoslut och utanför tjänsteplats

Om ni ingår äktenskap utanför tjänstetid och vill ha en borgerlig vigselförrättare på plats måste ni komma överens om detta personligt med vigselförrättaren. Vigselns tidsbokning bör göras i god tid före vigseln.

Vigsel utanför tjänstetid är avgiftsbelagd och därtill kan vigselförrättaren debitera möjliga resekostnader.

För ytterligare information kontakta vigselförrättande magistraten.

Till början av sidan

Vigselformuläret

”Syftet med äktenskapet är att bilda en familj för familjemedlemmarnas gemensamma bästa och för samhällets bestånd. Äktenskapet är avsett att vara bestående, så att familjemedlemmarna tillsammans ska kunna skapa ett lyckligt hem.”

”I dessa vittnens närvaro frågar jag Er (personens namn): Vill Ni ta (personens namn) till Er äkta make att älska i nöd och lust?” 
(Svar: ja) ”I dessa vittnens närvaro frågar jag Er (personens namn): Vill Ni ta (personens namn) till Er äkta make att älska i nöd och lust?”(Svar: ja) ”Då Ni nu båda svarat jakande på den fråga jag har ställt Er, konstaterar jag Er vara äkta makar.”

”Mottag till tecken på ert förbund denna ring.” (Denna mening utelämnas om ingen ring ges.) ”Ni har nu blivit vigda till äktenskap. Som makar är Ni jämställda. Visa varandra kärlek och ömsesidigt förtroende i ert äktenskap och verka tillsammans för familjens bästa.”

Till början av sidan

Byte av släktnamn vid vigsel

När ska makarna meddela sitt val av efternamn?

Personer som planerar ingå äktenskap ska meddela sitt val av efternamn till den som utför hindersprövningen samtidigt som de begär prövningen. Prövning av hinder för äktenskap begärs med en särskild blankett som också har ett fält för val av efternamn. Blanketten finns på magistratens webbsidor på adressen maistraatti.fi. Båda makarna behåller sitt eget efternamn i samband med vigseln om de inte meddelar den som utför hindersprövningen om sitt val av efternamn.

Det bör beaktas att makarna inte kan ändra sitt val av efternamn efter hindersprövningen. Om makarna efter hindersprövningen ångrar sitt val av efternamn kan de underrätta vigselförrättaren om detta. Då behåller de emellertid båda sitt eget efternamn i samband med vigseln.

Ett efternamn som fåtts av en tidigare maka/make kan inte överföras till en ny maka/make 

Ett efternamn som fåtts av en tidigare maka/make kan inte överföras till en ny maka/make som efternamn eller ett av efternamnen i en efternamnskombination. Inte heller en efternamnskombination som fåtts av en tidigare maka/make kan överföras till en ny maka/make

Alternativ som lagen tillåter

Makarna kan välja mellan fyra alternativ när de ingår äktenskap:

  1. Båda makarna behåller det efternamn de har när de ingår äktenskap.
  2. Makarna kan komma överens om att de tar ett gemensamt efternamn eller en gemensam kombination av efternamn. För att en efternamnskombination ska kunna betraktas som gemensam ska efternamnens ordningsföljd och användningen av bindestreck vara likadan för båda makarna. Se även punkten ”Hur påverkar ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination barnets efternamn?” nedan.
  3. Makarna kan komma överens om att en av dem bildar en efternamnskombination, som inte är gemensam, av sitt eget efternamn eller ett av efternamnen i sin efternamnskombination och makans/makens efternamn eller ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination Båda makarna har självständig rätt att bilda en efternamnskombination. Denna rätt är inte bunden till huruvida båda makarna bildar efternamnskombinationen eller i vilken ordning namnen i makans/makens efternamnskombination förekommer. Ett efternamn som överförs till den andra makan/maken bör dock behållas också av den maka/make från vilken namnet överförs. Användningen av bindestreck är ett personligt val.
  4. Makarna kan komma överens om att en av dem tar ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination som sitt efternamn.

 

Hur skall jag gå tillväga efter en namnändring?

Efter vigseln registreras eventuellt namnbytet i befolkningsdatasystemet. Staten samt kommunala myndigheter får automatiskt information om släktnamnsändringen. Efter att FPA har fått meddelande om namnändringen, skickar ämbetsverket automatiskt ett nytt FPA-kort. De flesta banker, försäkringsbolag och varuhandelskedjor uppdaterar sitt kundregister med hjälp av befolkningsdatasystemet. Id-kort, körkort eller pass ska själv förnyas inom tre månader från namnändringen (se punkten nedanför).

Om du bor utomlands

Namnlagen tillämpas endast om du i vigselögonblicket har hemvist i Finland. Om du inte har hemvist i Finland avgörs släktnamnet enligt släktnamnslagstiftningen i din hemviststat. Du ska före vigseln presentera en utredning om namnlagstiftningen i ditt hemland ifall du har för avsikt att ändra släktnamn med anledning av vigseln. Om du inte presenterar en utredning och magistraten inte känner till det andra landets namnpraxis, kan det gemensamma valet av släktnamn inte registreras i befolkningsdatasystemet med anledning av vigseln.

Till början av sidan