Start / Tjänster / Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makar avtala om att när ett äktenskap eller registrerat partnerskap upplöses ska deras egendom inte fördelas jämnt mellan dem i enlighet med äktenskapslagens huvudregel.

Vad är giftorätt?

När makar ingår äktenskap eller har registrerat sitt partnerskap uppstår för bägge makar giftorätt i den andras egendom. Giftorätten är en personlig rättighet som riktar sig mot den andra makens egendom. 
När äktenskapet eller det registrerade partnerskapet upplöses genom en äktenskapsskillnad eller den ena makens död, innebär giftorätten en rätt att vid avvittringen av makarnas egendom få hälften av den sammanräknade behållningen av makarnas egendom.

Till början av sidan

Vad fastställs i ett äktenskapsförord?

Makarna kan antingen innan äktenskapet ingås eller partnerskapet registreras eller under äktenskapet eller partnerskapet ingå ett äktenskapsförord.

I äktenskapsförordet kan makarna avtala om att ingendera har giftorätt i den andras egendom eller att den ena maken inte har giftorätt i den andra makens egendom.

Giftorätten kan uteslutas antingen helt eller delvis.

Makarna kan i ett äktenskapsförord t.ex. införa en bestämmelse om att den ena maken inte har giftorätt i en egendom av ett visst slag som tillhör den andra maken som t.ex. en gårdsbruksenhet som denne har fått i arv.

Makarna kan i ett äktenskapsförord också bestämma att den ena maken ska ha giftorätt i en sådan egendom som han på grund av ett tidigare äktenskapsförord inte har haft giftorätt i.

Till början av sidan

Hur upprättäs ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord görs skriftligt. Det ska innehålla datum och underskrift. Därtill ska äktenskapsförordet vara bevittnat av två ojäviga personer Äktenskapsförordet trädar i kraft när det har registrerats. Registreringsanmälan för dokumentet ska göras till skriftligt till magistraten. Anmälan kan göras av maken eller den förlovade. Varje magistrat är behörigt att ta emot anmälan.

Äktenskapsförordet träder ändå inte i kraft om det har lämnats in till magistraten efter att äktenskapet har upplösts eller efter att ett ärende om skilsmässa har inletts.

Ett äktenskapsförord kan vara ett rätt invecklat avtal. Då man överväger att upprätta ett äktenskapsförord finns det skäl att vända sig till en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. 

Ett vittne till äktenskapsförordet är jävigt bl.a. om:

vittnet är en parts nuvarande eller tidigare make eller nuvarande sambo, syskon, släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller vittnet är en person som har någon annan motsvarande nära relation till parten som kan jämställas med ett parförhållande eller släktskap

vittnet inte har fyllt 15 år eller hans eller hennes psykiska funktioner är störda så att han eller hon uppenbart inte förstår innebörden av att vara vittne

Handlingar: 

  • Ansökan
  • Äktenskapsförord i original och en kopia av det
  • Eventuella andra bilagor

Till början av sidan