Start / Tjänster / Förmyndarverksamheten / Behovet av intressebevakning och intressebevakningens omfattning

Behovet av intressebevakning och intressebevakningens omfattning


Vem behöver en intressebevakare?

En fullvuxen person som till exempel på grund av försämrat hälsotillstånd eller någon annan motsvarande orsak inte förmår sköta ärenden som gäller hans eller hennes person eller angelägenheter som gäller hans eller hennes förmögenhet kan förordnas en intressebevakare. En intressebevakare kan dock endast förordnas om det annars inte går att sköta ärendena på ett lämpligt sätt. En intressebevakare kan vid behov även förordnas för att sköta ett enda ärende.

Till början av sidan

Utredning av behovet av intressebevakning

Magistraten utreder behovet av intressebevakning utifrån personens egen ansökan eller en anmälan som gjorts av en annan person.

Om personen ansöker om att bli förordnad en intressebevakare, ska han eller hon skicka sin ansökan med ett bifogat läkarutlåtande över behovet av intressebevakning. Därtill håller magistraten personligt samråd om ärendet med den sökande.

Om magistraten utreder ärendet utifrån en anmälan som gjorts av en annan person, begär magistraten att få av sjuk- och hälsovården ett läkarutlåtande över behovet av intressebevakning.  Därtill håller magistraten samråd med personen som föreslås bli förordnad en intressebevakare om han eller hon förmår förstå sakens betydelse.

Magistraten kan även hålla samråd i ärendet med närstående till den sökande eller personen som föreslås bli förordnad en intressebevakare. Därtill kan magistraten vid behov begära att få utredningar och utlåtanden av olika myndigheter, såsom socialväsendet, utsökningsmyndigheter, vårdpersonal och banker.

Till början av sidan

Förordnande av en intressebevakare

Om det är nödvändigt att förordna en intressebevakare, kan intressebevakaren förordnas av magistraten, om personen som har själv ansökt om att magistraten förordnar en intressebevakare, förmår förstå sakens betydelse och begär att en viss person förordnas till hans eller hennes intressebevakare. I övriga situationer ansöker magistraten hos domstolen om att förordna en intressebevakare, om det finns behov för det.

En intressebevakare kan förordnas för uppdraget tills vidare eller för viss tid.

Till början av sidan

Begränsning av handlingsbehörigheten

Förordnande av en intressebevakare begränsar inte huvudmannens handlingsbehörighet, men det är vanligtvis tillräckligt för att trygga huvudmannens intresse.

Personens handlingsbehörighet kan endast begränsas om hans eller hennes viktiga intressen äventyras och om det inte är tillräckligt att enbart förordna en intressebevakare för att trygga personens intresse. Det är domstolen som beslutar om att begränsa handlingsbehörigheten. Domstolen kan besluta att huvudmannen exempelvis inte har rätt att skuldsätta sig eller skänka bort sin bostad. Handlingsbehörigheten kan även begränsas så att huvudmannen omyndigförklaras. Omyndigförklarandet är det sista alternativet, eftersom handlingsbehörigheten inte får begränsas mer än nödvändigt för att skydda personen.

Till början av sidan

Upphörande av intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag förordnas att upphöra, om huvudmannen inte längre är i behov av intressebevakning.

Intressebevakarens uppdrag upphör även om huvudmannen avlider eller intressebevakarens befrias från sitt uppdrag. Om intressebevakarens uppdrag baseras på att huvudmannen är minderårig, upphör intressebevakaruppdraget när huvudmannen fyller 18 år.

En intressebevakare kan befrias från sitt uppdrag på dennes begäran eller om han eller hon visar sig vara olämplig för uppdraget. Om huvudmannen fortfarande är i behov av intressebevakning, kan han eller hon förordnas en ny intressebevakare.

Till början av sidan