Start / Tjänster / Förmyndarverksamheten / Frågor och svar om ansökan om magistratens tillstånd

Frågor och svar om ansökan om magistratens tillstånd

I enlighet med lagen om förmyndarverksamhet behöver intressebevakaren magistratens tillstånd för att utföra vissa rättshandlingar av betydelse för huvudmannen.

Tillräcklig tid bör reserveras för handläggningen av tillståndsärendet. Eventuella nödvändiga tilläggsutredningar påverkar också handläggningstiden.

Magistratens tillståndsbeslut är avgiftsbelagda.

Rättshandlingen förbinder inte huvudmannen innan magistratens tillståndsbeslut har vunnit laga kraft.

Rättshandlingsspecifika bifogade förteckningar:

 

Överlåtelse/förvärv av fast egendom eller arrende- eller annan motsvarande nyttjanderätt (34 § 1/1)

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd överlåta en fastighet som huvudmannen äger ensam, delvis eller genom dödsbo eller mot vederlag förvärva en fastighet åt huvudmannen. Tillståndsplikten gäller även överlåtelse och förvärv av såväl outbrutet område som kvotdel.

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd överlåta eller förvärva sådan arrende- eller annan nyttjanderätt jämte byggnader som utan markägarens hörande kan överlåtas till tredje man. Således krävs det tillstånd för att exempelvis köpa eller sälja ett egnahemshus på arrendetomt eller koloniträdgårdstomt tillstånd.

Då en fastighet säljs ska upphörandet av huvudmannens, dvs. änkans/änklingens besittnings- och boenderätt beaktas senast vid bodelningen och vid arvskiftet enligt det gängse priset på besittningsrätten vid köpögonblicket.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat köpebrev efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan kan göras elektroniskt på Magistraten på nätet eller skriftligen. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.  

 • Köpebrev, utkast till köpebrev eller föravtal
 • Aktuellt bedömningsutlåtande av expert eller annan tillförlitlig utredning av fastighetens värde
 • När det gäller åkrar landsbygdsavdelningens eller annan experts bedömning
 • I fråga om överlåtelse eller förvärv av arrende- eller motsvarande nyttjanderätt ska arrendeavtalet bifogas
 • Ifall säljarens äganderätt inte framgår av lagfartsbeviset vid förvärv av fastighet, behövs en tilläggsutredning om äganderätten
 • Om ett dödsbo är part i en affär ska bouppteckningshandlingen med fastställda uppgifter om delägarna bifogas ansökan eller, om ingen fastställelse har ansökts om, bouppteckningshandlingen utan släktutredningar. Om släktutredningar behövs begär magistraten dem separat.
 • Ett eventuellt testamente med delgivningsbevis eller lagkraftsbevis samt ett eventuellt äktenskapsförord, om en part i affären är ett dödsbo.
 • Vid förvärv av fastighet utredning om hur förvärvet finansierats
 • När det gäller avtal om att bilda en samfälld skog eller avtal om att foga till en samfälld skog avtal eller avtalsutkast samt reglemente. Av avtalet ska framgå avtalsparterna, områden som fogas till den samfällda skogen och den samfällda skogen, till vilken områdena fogas. Därtill ska framgå storleken på andelen i den samfällda skogen som områdena som fogas till den får eller dess bestämningsgrunder
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Pantsättning av egendom (34 § 1/2)

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd pantsätta huvudmannens egendom som säkerhet för lån. Att pantsätta egendom och upprättande av andra panträtter är tillståndspliktigt. Tillståndsplikten gäller såväl fast som lös egendom. Ändringar i lånvillkor kräver ett nytt pantsättningstillstånd, ifall villkoren ändras till skada för huvudmannen. Tillstånd beviljas inte för generell pantsättning.

Om huvudmannen i samband med överlåtelse av panten är tvungen att uppta ett lån, ska intressebevakaren ansöka om ett separat tillstånd för att uppta lån.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av en särskild undertecknad pantsättningsförbindelse efter att ha utfört rättshandlingen.

Intressebevakaren ska i samband med årsredovisningen lämna in till magistraten en utredning om låneamorteringen och registrera den kvarstående skuldens belopp i årsredovisningen.

Om huvudmannens och intressebevakarens intressen strider mot varandra i ett pantsättningsärende (t.ex. om huvudmannen och intressebevakaren tillsammans äger den fastighet eller bostadsaktie som ska pantsättas) ska en ställföreträdare för intressebevakaren förordnas för ärendet.

Ansökan. Ansökan kan göras elektroniskt på Magistraten på nätet eller skriftligen. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Särskild pantsättningsförbindelse, avtalsutkast eller annan utredning om villkoren för pantsättningen
 • Lånebeslut, utkast till skuldebrev eller ett annat intyg av långivaren om lånevillkoren samt en utredning om andra eventuella säkerheter
 • Låntagarens utredning om sin förmåga att sköta lånet
 • Låntagarens löneintyg
 • Om det är fråga om omorganisering av lån och säkerheter, utredning om i vilken utsträckning de tidigare pantsättningarna blir i kraft
 • Utredning om den egendom som ska pantsättas, dess värde och huvudmannens äganderätt
 • Om pantgivaren är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i, kopia av bouppteckningsinstrumentet och kopia av eventuellt testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord

Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Överlåtelse av nyttjanderätten till fast egendom eller arrenderätt eller annan motsvarande rätt för en längre tid än fem år eller för en längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig (34 § 1/3)

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd genom ett tidsbundet avtal arrendera en fastighet som ägs av huvudmannen eller överlåta huvudmannens arrenderätt eller annan nyttjanderätt för en längre tid än fem år eller för en längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig. 

Det vanligaste tillståndsslaget är ett arrendeavtal, t.ex. Arrendeavtal för åkermark.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat arrendeavtal efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan ska vara skriftlig. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Arrendeavtal eller utkast till det
 • Vid vidareuthyrning av arrenderätt eller annan motsvarande rätt, det ursprungliga arrendeavtalet eller motsvarande
 • Expertbedömning eller annan tillförlitlig utredning om hyrans tillräcklighet
 • Om överlåtaren är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i, kopia av bouppteckningsinstrumentet och kopia av eventuellt testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord

Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Uppta lån eller ansvara för annans skuld (34 § 1/4)

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd för huvudmannens räkning uppta annat lån än studielån med statsborgen. Att uppta lån innebär att förbinda sig till ett skuldansvar där huvudmannen är gäldenär. Ändring av lånevillkor och sammanslagning av lån är tillståndspliktiga åtgärder.

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd för huvudmannens räkning ta ansvar för annans skuld. Att ta ansvar för annans skuld innebär att gå i borgen. Utöver proprieborgen är enkel borgen och fyllnadsborgen är tillståndspliktiga.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat skuldebrev/en undertecknad borgensförbindelse efter att ha utfört rättshandlingen.

Intressebevakaren ska i samband med årsredovisningen lämna in till magistraten en utredning om låneamorteringen och registrera den kvarstående skuldens belopp i årsredovisningen.

Ansökan. Ansökan kan göras elektroniskt på Magistraten på nätet eller skriftligen. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare.  Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Lånebeslut, utkast till skuldebrev eller intyg om lånevillkoren utfärdat av långivaren
 • Om det är fråga om omorganisering av lån, utredning om i vilken utsträckning de tidigare skuldförbindelserna blir i kraft
 • Utredning om huvudmannens förmåga att sköta lånet
 • I fråga om borgen lånebeslut, borgensförbindelse, utredning om låntagarens förmåga att klara av skulden samt utredning om huvudmannens förmåga att klara av borgensansvaret
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Börja idka näring för huvudmannens räkning (34 § 1/5)

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd börja idka näring för huvudmannens räkning. Med detta avses idkande av näring som enskild näringsidkare (firma).

Intressebevakaren ska ansöka om magistratens tillstånd om han eller hon börjar idka näring för huvudmannens räkning i en situation där huvudmannen inte längre förmår göra det själv. Intressebevakaren ska söka magistratens tillstånd även om intressebevakaren fortsätter för huvudmannens räkning idka en näring som huvudmannen tidigare själv idkat eller som huvudmannen fått som gåva, arv eller genom testamente.

Om en huvudman vars handlingsbehörighet inte har begränsats själv förmår idka näring, behövs inte magistratens tillstånd för idkande av näring.

Ansökan. Ansökan ska vara skriftlig. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare.  Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Utredning om näringsverksamhetens omfattning, finansiering, innehåll, lönsamhet samt ansvar som uppkommer för huvudmannen
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Bildande av eller anslutning till ett öppet bolag eller kommanditbolag (34 § 1/6)

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd för huvudmannens räkning ingå avtal om att bilda eller ansluta till ett öppet bolag eller kommanditbolag. Att bli ansvarig bolagsman eller tyst bolagsman är tillståndspliktigt. Att överlåta andelar kräver inte tillstånd.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat bolagsavtal efter att ha utfört rättshandlingen.

Intressebevakaren ska i samband med årsredovisningen lämna in till magistraten företagets bokslutsuppgifter.

Ansökan. Ansökan ska vara skriftlig. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Bolagsavtal
 • Utredning om näringsverksamhetens omfattning, finansiering, innehåll, lönsamhet samt ansvar som uppkommer för huvudmannen
 • Senaste bokslutet, om man söker tillstånd för anslutning till befintligt bolag, ändring av bolagsform eller fusion av bolaget
 • Om det avtalas att bolagets verksamhet fortsätter efter att den ansvariga bolagsmannen avlider och den avlidne bolagsmannens plats upptas av hans eller hennes dödsbo, där huvudmannen är delägare, ska till ansökan bifogas kopia av bouppteckningsinstrumentet, kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord

Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Arvsavsägelse och överlåtelse av huvudmannens arvdel (34 § 1/7)

Arvsavsägelse för huvudmannens räkning är tillståndspliktig. Samma gäller överlåtelse av förvärv som grundar sig på testamente. Vanligtvis kan inte tillstånd beviljas för arvsavsägelse som sker medan arvlåtaren lever, eftersom man i detta skede inte känner till arvets förmögenhetsvärde. Vanligtvis är det endast möjligt att överlåta vederlagsfritt arv i överskuldsatta bon eller i fall där huvudmannen har fått sin andel av arvet i förskott.

På grund av donationsförbudet ska överlåtelse av arvdel i praktiken göras mot vederlag. Arvdelar kan överlåtas till exempel om man inte längre vill ha boet men huvudmannen borde få sin del från boet.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat avtal efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan ska vara skriftlig. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Meddelande om avsägelse eller avtal om överlåtelse eller utkast till det
 • Kopia av bouppteckningsinstrumentet jämte släktutredningar eller en bestyrkt delägarförteckning, kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Utredning inklusive verifikat om boets tillstånd, om förändringar har inträffat efter bouppteckningen
 • Utredning om det gängse värdet på egendomen (expertbedömning/annan tillförlitlig utredning)
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Avtal om samförvaltning av dödsbo (34 § 1/8)

Delägare i dödsbo kan upprätta ett avtal om att boet förblir till delägarnas gemensamma bästa utan att tills vidare eller för viss tid dela det. Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd för huvudmannens räkning ingå ett avtal om samförvaltning av dödsbo. I avtalet om samförvaltning av dödsbo kan man till exempel fastställa vem som får använda boets egendom, vilka ersättningar tas ut på användningen och hur boets avkastning delas. Dödsboet kan vara ofördelat en lång tid även utan avtal, vilket inte kräver något tillstånd av magistraten.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat avtal efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan ska vara skriftlig. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Avtal om samförvaltning eller avtalsutkast
 • Kopia av bouppteckningsinstrumentet jämte släktutredningar eller en bestyrkt delägarförteckning, kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Utredning inklusive verifikat om boets tillstånd, om förändringar har inträffat efter bouppteckningen
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Avvittring eller åtskiljande av egendom eller arvskifte som förrättas utan sådan skiftesman som avses i ärvdabalken (34 § 1/9)

Även en delvis avvittring, åtskiljande av egendom och arvsskifte kräver tillstånd av magistraten. Enbart fördelning av penningsmedlen i dödsboet är tillståndspliktig. Fördelning av dödsboets avkastning utgör inte arvskifte och kräver inte tillstånd av magistraten.

Magistraten rekommenderar att tillstånd söks i förväg.

Prestationsavgifter som gäller tillstånd är en nödvändig boutredningskostnad som ska betalas ur dödsboets gemensamma tillgångar.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat avtal efter att ha utfört rättshandlingen.

Om huvudmannens och intressebevakarens intressen strider mot varandra (t.ex. om huvudmannen och intressebevakaren eller intressebevakarens när släkting är delägare i samma dödsbo) ska en ställföreträdare förordnas för intressebevakaren.

Ansökan. Ansökan kan göras elektroniskt på Magistraten på nätet eller skriftligen. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Avtal om avvittring, åtskiljande och/eller arvskifte eller utkast till det
 • Bouppteckningshandlingen med fastställda uppgifter om delägarna bifogas ansökan eller, om ingen fastställelse har ansökts om, bouppteckningshandlingen utan släktutredningar. Om släktutredningar behövs begär magistraten dem separat.
 • Ett eventuellt testamente med delgivningsbevis eller lagkraftsbevis samt ett eventuellt äktenskapsförord.
 • Utredning inklusive verifikat om boets tillstånd, om förändringar har inträffat efter bouppteckningen
 • Utredning om det gängse värdet på egendomen (expertutlåtande/annan tillförlitlig utredning)
 • I utredningen ska specificeras egendomens ägarförhållanden
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Överlåtelse/förvärv av aktier eller andelar som berättigar till besittning av lägenhet eller en bostadsrättsbostad (34 § 1/10)

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd för huvudmannens räkning överlåta eller mot vederlag förvärva aktier i bostadsaktiebolag eller en bostadsrättsbostad. Intressebevakaren får inte heller utan magistratens tillstånd överlåta eller förvärva andra aktier eller andelar som berättigar till besittning av lägenhet eller andra delar av en byggnad eller fastighet.

Även förvärv och försäljning av semesteraktier är tillståndspliktiga rättshandlingar.

Överlåtelse eller förvärv av garageaktier eller bilplatser förutsätter dock inte tillstånd av magistraten, om andelen inte är förenad med personligt ansvar för sammanslutningens skulder.

Då en bostad säljs ska upphörandet av huvudmannens, dvs. änkans/änklingens besittnings- och boenderätt till bostaden beaktas senast vid bodelningen och vid arvskiftet enligt det gängse priset på besittningsrätten vid köpögonblicket.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat köpebrev efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan kan göras elektroniskt på Magistraten på nätet eller skriftligen. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Köpebrev eller utkast till det
 • Aktuellt bedömningsutlåtande av auktoriserad fastighetsförmedlare eller annan expert eller annan tillförlitlig utredning om bostadens värde
 • Disponentintyg
 • Vid förvärv av aktier eller andelar, utredning om hur finansieringen ordnats
 • Om ett dödsbo är part i en affär ska bouppteckningshandlingen med fastställda uppgifter om delägarna bifogas ansökan eller, om ingen fastställelse har ansökts om, bouppteckningshandlingen utan släktutredningar. Om släktutredningar behövs begär magistraten dem separat
 • Ett eventuellt testamente med delgivningsbevis eller lagkraftsbevis samt ett eventuellt äktenskapsförord, om en part i affären är ett dödsbo.
 • När det gäller bostadsrättsbostad, bostadsrättsavtal, kalkyl över överlåtelsepris och meddelande om avsägelse

Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Uthyrning av en lägenhet för längre tid än fem år eller för längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig (34 § 1/11)

Intressebevakaren får inte utan magistratens tillstånd överlåta en lägenhet för en längre tid än fem år eller för en längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig. Detta gäller även bostadsrättsbostäder.

För hyresavtal som gäller tills vidare krävs inte magistratens tillstånd, om inte den avtalade uppsägningstiden förläggs så långt framåt att avtalet kan jämföras med ett tidsbundet avtal.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat arrendeavtal efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan ska vara skriftlig. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Arrendeavtal eller utkast till det
 • Disponentintyg
 • Utredning om hyrans tillräcklighet
 • Om hyresvärden är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i bifogas till ansökan kopia av bouppteckningsinstrumentet och kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord

Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Försäljning av skog eller jordmaterial (34 § 1/12)

Försäljning av skog och jordmaterial är tillståndspliktigt, om det inte är fråga om åtgärder enligt en plan för egendomsförvaltning som förmyndarmyndigheten har godkänt. Avtal genom vilka man överlåter rätten att avverka skog eller uppta jordmaterial är jämförbara med försäljning.

Tillstånd behövs i allmänhet inte om den planerade rättshandlingen sker i enlighet med en plan för egendomsförvaltning som godkänts av magistraten (t.ex. en godkänd skogsvårdsplan).

Med jordmaterial avses sten, grus, sand, lera, torv, jord eller mull på huvudmannens mark.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat avtal efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan kan göras elektroniskt på Magistraten på nätet eller skriftligen. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Avtalshandling eller utkast till det
 • Om fastighetsägaren är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i, bifogas till ansökan kopia av bouppteckningsinstrumentet eller en bestyrkt delägarförteckning samt kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis och kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Vid försäljning av skog en experts värdering av köpeskillingen eller erhållna anbud
 • Vid försäljning av jordmaterial, värdering av köpeskillingen gjord av en expertinstans
 • Ifall ägarna låter en skogsvårdsförening eller ett annat ombud att sköta försäljningen av skogen bifogas till ansökan uppdragsavtal samt sammandrag av bedömning av virkesköpets kvantitet och pris

Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Utlåning av huvudmannens pengar (34 § 1/13)

Intressebevakaren får inte utan magistratens låna ut pengar för huvudmannens räkning.

Tillståndsplikten gäller endast egentlig utlåning av pengar, men inte exempelvis köpevillkor, där köparen ges en betalningsvillkor med normala villkor. Om köparen ges en betalningstid med onormala betalningsvillkor förutsätts tillstånd av magistraten.

Magistraten rekommenderar att tillstånd söks i förväg och förutsätter att det i regel för skulden ställs en säkerhet som godkänts av finansinstituten.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat skuldebrev efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan ska vara skriftlig. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Skuldebrev eller utkast till skuldebrev som parter i lånet, lånebeloppet, räntan, amorteringsplan och övriga villkor samt säkerheter
 • Utredning om gäldenärens ekonomiska situation och återbetalningsförmåga (inkomster, utgifter, övriga förpliktelser samt andra omständigheter som påverkar betalningsförmågan)
 • Utredning om pantens gängse värde, kopior av pantsatta aktiebrev eller pantbrev, utredning av annan pantsatt egendom samt kopia av pantförbindelsen
 • Disponentintyg om bostadsaktie
 • Gäldenärens skriftliga samtycke till kontroll av kredituppgifter
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Anskaffning av placeringsobjekt eller andelar i sammanslutningar (34 § 1/13)

För anskaffning av de vanligaste placeringsobjekten behövs inte tillstånd av magistraten. Dessa objekt finns förtecknade i 34 § 1 mom. punkterna 13 a–g i lagen om förmyndarverksamhet.

Intressebevakaren behöver inte tillstånd avmagistraten för att placera huvudmannens tillgångar i bland annat börsaktier eller placeringsfondandelar, om inte det är fråga om specialplaceringsfonder.

Intressebevakaren ska till magistraten skicka en kopia av ett undertecknat dokument eller en annan styrkande dokumentation efter att ha utfört rättshandlingen.

Ansökan. Ansökan kan göras elektroniskt på Magistraten på nätet eller skriftligen. I ansökan ska specificeras huvudman, för vems räkning tillstånd söks, sökande och rättshandling. Föremålet för rätthandlingen ska specificeras noggrant. Ansökan ska även motiveras. I motiveringen ska man i synnerhet redogöra för hur den avsedda rättshandlingen överensstämmer med huvudmannens intresse.

Den sökande kan vara intressebevakaren/ställföreträdande intressebevakaren/intressebevakningsfullmäktig. Ett minderårigt barns vårdnadshavare är hans eller hennes intressebevakare. Tillstånd beviljas för att utföra en viss specificerad rättshandling. Eftersom det rekommenderas att man söker tillstånd på förhand, ska man känna till rättshandlingens detaljer.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Aktier, teckningsrättigheter: bolagsordning, senaste bokslut
 • Andelar i andelslag: andelslagets regler, senaste bokslut
 • Masskuldebrevslån: lånevillko
 • Fondandelar: placeringsfondens regle
 • Optioner och terminer: för vart och ett fall tillräcklig utredning om derivatavtalets villkor och optionsutfärdarens ekonomiska situation
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Godkännande av plan för egendomsförvaltningen (40 §)

En plan för egendomsförvaltning kan upprättas på grundval av förmyndarmyndighetens förordnande eller på initiativ av intressebevakaren. Förvaltningsplanen kan upprättas för huvudmannens hela egendom eller enbart en viss egendom.

 • Av förvaltningsplanen ska framgå huvudmannens förmögenhet, framtida ändringar i den samt en plan för användning och förvaltning av egendomen.
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlings­behörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.
 • Om ytterligare utredning krävs för behandling av ärendet, begär magistraten intressebevakaren lämna in den.

När det gäller huvudmannens skogsegendom är det möjligt att upprätta en skogsvårdsplan som magistraten kan godkänna som en partiell förvaltningsplan.   Intressebevakaren behöver inte ett separat tillstånd av magistraten för försäljning av skog, om försäljningen sker i enlighet med den godkända skogsvårdsplanen.

Intressebevakaren ska i samband med årsredovisningen lämna in till magistraten handlingar som gäller skogsköpet och skogsvården.

Ansökan ska vara skriftlig.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då godkännande söks. Om ytterligare utredning krävs för behandling av ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Skogsbruksplan
 • Om fastighetsägaren är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i bifogas till ansökan kopia av bouppteckningsinstrumentet och kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Samtycke till att öppna spärrkonto (53.2 §)

Med spärrkonto avses ett konto, från vilket man får lyfta eller överföra pengar endast med tillstånd av magistraten. Även ändring av villkoren för ett spärrkonto kräver tillstånd av magistraten. Om huvudmannens pengar placeras på ett spärrkonto, kan magistraten bevilja en förlängning av redovisningsperioden eller befrielse från årsredovisning.

Om intressebevakaren vill placera huvudmannens pengar på ovan nämnda sätt, ska han eller hon ansöka om magistratens samtycke till förfarandet.  När pengarna placerar på ett så kallat spärrkonto krävs det ett avgiftsbelagt tillstånd av magistraten för att lyfta dem.

Ansökan ska vara skriftlig. Det lönar sig att vara i kontakt med den övervakande magistraten innan ansökan upprättas.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då samtycke söks. Om ytterligare utredning krävs för behandling av ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Kontoavtal och kontovillkor samt verifikat över överföring av pengar på spärrkonto
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Lyfta medel från spärrkonto/ändring av villkoren för spärrkonto/överföring av spärrkonto (53.2§)

Med spärrkonto avses ett konto, från vilket man får lyfta eller överföra pengar endast med tillstånd av magistraten. Även ändring av villkoren för ett spärrkonto kräver tillstånd av magistraten. Det rekommenderas att tillstånd alltid söks i förväg.

Intressebevakaren ska genast efter att ha utfört rättshandlingen lämna in till magistraten ett kontoutdrag och/eller undertecknat avtal om ändring av kontovillkoren.

Ansökan ska vara skriftlig.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Kontoavtal
 • Avtal om ändring av kontovillkoren
 • Utredning om användningen av pengar som lyfts
 • Om huvudmannen är en minderårig som fyllt 15 år eller en sådan myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan hans eller hennes åsikt om rättshandlingen i skriftlig form.

Till början av sidan

Överta förvaltningen av en omyndigs arbetsinkomster (25.2 §)

Intressebevakaren ska ansöka om magistratens tillstånd om det finns ett behov av att intressebevakaren övertar förvaltningen av en omyndigs arbetsinkomster för att skydda huvudmannens intresse. Med en omyndig huvudman avses en minderårig eller sådan fullvuxen person som har omyndigförklarats. Intressebevakaren ska till huvudmannens förfogande kvarlämna tillräckligt mycket dispositionsmedel.

Ansökan ska vara skriftlig.

Bilagor till ansökan. Nedan uppräknade bilagor ska alltid ges in till magistraten då tillstånd söks. Om ytterligare utredning krävs för ett enskilt tillstånd, begär magistraten intressebevakaren lämna in den. Bilagorna kan ges in i kopia.

 • Löneintyg  
 • Utredning om huvudmannens övriga månatliga inkomster och utgifter
 • Huvudmannens skriftliga åsikt om han eller hon förstår sakens betydelse

Till början av sidan