Start / Tjänster / Förmyndarverksamheten / Intressebevakningsfullmakt

Intressebevakningsfullmakt

Vad är intressebevakningsfullmakt?
Upprättande av fullmakt
Fastställande av fullmakt
Förordnande av en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter
Övervakning av fullmäktigens verksamhet

Vad är intressebevakningsfullmakt?

Med en intressebevakningsfullmakt kan en person själv på förhand ordna skötseln av sina ärenden, ifall att han eller hon i ett senare skede blir oförmögen att sköta sina ärenden till exempel på grund av försämrat hälsotillstånd.

Upprättande av fullmakt

Fullmakten upprättas i skriftlig form genom att följa de föreskrivna formkraven. Med fullmakten utser personen (fullmaktsgivaren) ett ombud att sköta sina ärenden. Fullmäktigen ska ge sitt samtycke till uppdraget.

Fullmaktsgivaren fastställer själv de saker som fullmakten gäller. Han eller hon kan bemyndiga fullmäktigen att sköta till exempel sin egendom och andra ekonomiska ärenden samt ärenden beträffande sin person, såsom sin hälso- och sjukvård. Fullmaktsgivaren kan även själv fastställa hur fullmäktigens verksamhet övervakas. Det rekommenderas att begära hjälp av en expert för att upprätta fullmakten.

Fastställande av fullmakt

Fullmakten träder i kraft först när magistraten har fastställt den. Fullmäktigen kan begära fastställande när fullmaktsgivaren har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. I allmänhet förutsätter fastställandet ett läkarintyg över fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Även en eventuell återkallelse av en redan fastställd fullmakt ska fastställas av magistraten.

Fullmäktigen ska i början av sin verksamhet lämna in en förteckning över de fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten ger fullmäktigen rätt att sköta.

Magistraterna slutar göra anteckningar i intressebevakningsfullmakter 1.1.2019

Magistraterna fattar ett skriftligt beslut om att fastställa en intressebevakningsfullmakt eller dess återkallelse. Från och med 1 januari 2019 stämplar magistraterna inte längre intressebevakningsfullmakter med magistratens stämpel eller märker dem med en anteckning om fastställande av fullmakten eller dess återkallelse.

Den ursprungliga fullmakten returneras med beslutet till den sökande. Ändringen gäller även tidigare fastställda fullmakter. Även om en ursprunglig fullmakt tidigare märkts med magistratens stämpel och med en anteckning om fastställande, görs inte några nya anteckningar i den efter ändringen.

En intressebevakningsfullmakt träder i kraft när den har fastställts av en magistrat. Efter fastställandet kan den befullmäktigade uträtta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar genom att visa upp beslutet om fastställande tillsammans med en kopia av fullmakten med magistratens stämpel.

Om det finns flera befullmäktigade, framgår det ur beslutet för vem fullmakten har fastställts. Om en fullmakt fastställs delvis, framgår den befullmäktigades uppgift ur beslutet och kopian av fullmakten.

Den ursprungliga intressebevakningsfullmakten bör förvaras omsorgsfullt. Den befullmäktigade bör på begäran kunna uppvisa den ursprungliga fullmakten för de aktörer hen uträttar ärenden hos.

Förordnande av en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter

Fullmäktigen får inte företräda fullmaktsgivaren, om fullmaktsgivarens motpart är fullmäktigen själv. Förbudet att företräda fullmaktsgivaren gäller även om det i motparten ingår en annan person som fullmäktigen företräder eller någon annan till fullmäktigen närstående person, till exempel fullmäktigens maka. Fullmäktigen får heller inte företräda fullmaktsgivaren om fullmäktige och fullmaktsgivaren har motstridiga intressen i en viss situation eller om det föreligger en risk för att en dylik intressekonflikt uppstår.

Därtill kan fullmäktigen på grund av exempelvis sjukdom eller lång frånvaro vara förhindrad från att sköta sitt uppdrag.

Om fullmäktigen inte på grund av jäv, sjukdom eller frånvaro kan företräda fullmaktsgivaren, kan fullmäktiges ställföreträdare som nämns i intressebevakningsfullmakten ansöka hos magistraten om fastställande av fullmakten för sin del. Om det inte är möjligt att fastställa fullmakten för fullmäktiges ställföreträdares del, kan magistraten på begäran av fullmäktigen förordna en intressebevakare att sköta fullmäktiges uppgifter.

En allmän intressebevakare vid en intressebevakningsbyrå eller annan tjänsteproducent inom rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet eller en privatperson som gett sitt samtycke och är såväl lämplig som ojävig för att verka som intressebevakare kan förordnas till intressebevakare. En person som själv är jävig för att företräda fullmaktsgivaren kan inte förordnas till att sköta en jävig fullmäktigs uppgifter.

Övervakning av fullmäktigens verksamhet

Magistraten övervakar fullmäktigens verksamhet. I detta avseende kan magistraten vid behov begära att fullmäktigen lämnar in en utredning om skötseln av fullmaktsgivarens ärenden.