Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter / Inträde i och utträde ur religionssamfund

Inträde i och utträde ur religionssamfund

Inträde i religionssamfund
(innebär också inträde till den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet)

Anmälan om inträde i ett religionssamfund lämnas till representanten för det religionssamfund som personen ansluter sig till. Var och en kan ansluta sig till ett religiöst samfund som motsvarar hans/hennes religiösa övertygelse, och som antar honom/henne som medlem. De religiösa samfunden bestämmer själva om medlemmarna får tillhöra även andra samfund. Med religiösa samfund menas den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet samt registrerade religiösa samfund. Om grundandet av ett religiöst samfund och syftet med det föreskrivs i lagen om religionsfrihet.

Utträde ur religionssamfund
(innebär också utträde till den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet)

Anmälan om utträde ur religionssamfund kan göras med elektronisk tjänst eller skrivande (t.ex. per post) till det religionssamfund från vilket personen vill utträda eller till vilken magistrat som helst. Blanketter för utträde ur religionssamfund får du från magistraten. Anmälan om utträde kan också formuleras fritt.

OBS! Elektronisk tjänst har kopplats till en specifik personbeteckning. T.ex. en vårdnadshavare kan således inte använda sina egna koder för att i barnets namn göra en anmälan som kräver identifiering, om inte annat anges. Anmälningar som gäller minderåriga ska i allmänhet göras med en blankett som ska skrivas ut.

Personen anses ha utträtt på den dag då samfundet eller magistraten har fått anmälan om utträde.

Magistraten skickar den som utträtt ur ett religionssamfund en bekräftelse.

Ett barns religiösa ställning

Ett barns religiösa ställning enligt religionsfrihetslagen bestäms inte automatiskt av vårdnadshavarnas religiösa ställning. För att ett barn ska anslutas till eller skrivas ut ur ett religionssamfund krävs alltid en särskild viljeförklaring av vårdnadshavarna.

Om vårdnadshavarna inte kan enas i denna fråga, kan modern innan barnet fyllt ett år ensam bestämma om barnet ska anslutas till ett religionssamfund. Om domstol har beslutat om en annan uppgiftsfördelning mellan vårdnadshavarna, iakttas domstolens beslut.

Samtycke

För att ändra den religiösa ställningen för ett barn som fyllt 12 år krävs barnets eget samtycke. Ett barn som fyllt 15 år kan med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke ansluta sig till eller utträda ur ett religionssamfund.

Den som har fyllt 18 år bestämmer själv om sin religiösa ställning.