Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter / Personbeteckning

Personbeteckning

Vad är en personbeteckning?

Personbeteckningen är en beteckning som identifierar oss med större precision än namnet. Det finns personer med samma namn, men det existerar inte två personer med samma personbeteckning.

Beteckningen som en person får förblir oförändrad under hela hans livstid. En person kan oberoende av namnändringar identifieras i alla sammanhang där personbeteckningen behövs. Personbeteckningen togs i bruk i Finland på 1960-talet.

Till början av sidan

Hur används personbeteckningen?

Personbeteckningen används som identifieringsmedel exempelvis vid ansökan om pension och andra förmåner för medborgarna. Beteckningen är nödvändig då man sköter bankärenden, till exempel vid öppnande av ett konto. Den är nödvändig också vid utbetalning av löner och arvoden för att säkra att pengarna går till rätt person.

Omsorgsfull användning av personbeteckningen minskar risken för fel i registren och bidrar genom detta till att öka individens integritetsskydd. Beteckningen behövs dock inte alltid. I många fall räcker det med att uppge sitt namn då man sköter ärenden.

Till början av sidan

Hur ges en personbeteckning?

Sjukhuset meddelar uppgifterna om det nyfödda barnet direkt till befolkningsdatasystemet

Det krävs inga åtgärder av föräldrarna för att ett barn som föds i Finland ska få en personbeteckning. Sjukhuset meddelar uppgifterna om det nyfödda barnet direkt till befolkningsdatasystemet. I samband med registreringen av födelseuppgifter antecknas en personbeteckning för barnet i befolkningsdatasystemet. Barnets personbeteckning antecknas också på blanketten ”Anmälan av uppgifter om barnet” som skickas till föräldrarna efter registreringen.

Förlossning hemma eller annanstans med bistånd av yrkesutbildad person från hälsovården

Om ett barn fötts hemma eller någon annanstans än på en hälsovårdsenhet ska den läkare, barnmorska, sjukskötare eller annan yrkesutbildad person inom hälsovården som har bistått modern göra anmälan om barn som fötts levande till befolkningsdatasystemet (magistraten).

Anmälan görs med blanketten ”Anmälan om födelse till befolkningsdatasystemet”. Blanketten ska fyllas i och skickas till magistraten senast dagen efter förlossningen eller senast dagen efter det att uppgiften om barnets födelse har anmälts till hälsovårdsenheten eller den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården. Om hälsovårdsenheten har lov att skicka uppgifter om födelser elektroniskt, används denna blankett i princip inte. Blanketter fås i magistraten.

Förlossning hemma eller på annat ställe utan bistånd av yrkesutbildad person inom hälsovården

Om ett barn föds utan bistånd av en yrkesutbildad person inom hälsovården ska modern själv eller barnets vårdnadshavare anmäla födseln till hälsovårdens verksamhetsenhet eller en yrkesutbildad person inom hälsovården, som i sin tur ska anmäla födseln till befolkningsdatasystemet (magistraten). Blanketter fås i magistraten.

En finsk medborgare som fötts utomlands

En finsk medborgare som fötts utomlands får en personbeteckning då magistraten på föräldrarnas anhållan registrerat barnet i befolkningsdatasystemet. Ytterligare information: bl.a. om vilka handlingar som krävs.

En utländsk medborgare som flyttar till Finland

En utländsk medborgare som flyttar till Finland från utlandet får en personbeteckning då denne på egen begäran blivit registrerad i befolkningsdatasystemet. Anhållan om registrering görs genom att personligen besöka magistraten eller i vissa fall ett skattekontor. Anhållan kan fr.o.m. 1.12.2014 lämnas också till Finlands beskickningar utomlands, Migrationsverket eller polisen i samband med en ansökan om uppehållstillstånd, uppehållskort eller en EU-medborgares uppehållsrätt. Också utlänningar som har diplomatstatus eller arbetar vid Förenta Nationerna eller någon annan internationell organisation i Finland kan sedan 1.3.2013 få en personbeteckning.

Ytterligare information om förutsättningarna för registrering av utlänningar i befolkningsdatasystemet samt de handlingar som krävs hittar du på magistraternas webbsidor (Registrering av utlanningar).Information finns också på Skatteförvaltningens och Migrationsverkets sidor.

Ändring av personbeteckningen?

Personbeteckningen när den en gång tilldelats är avsedd att vara oföränderlig och bestående. Personbeteckningen som registrerats i befolkningsdatasystemet får ändras, om ändringen är absolut nödvändig för att skydda personen i sådana situationer där hans eller hennes hälsa eller säkerhet är uppenbart och varaktigt hotad, eller någon annan än den som innehar personbeteckningen upprepade gånger har missbrukat beteckningen (Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 661/2009).

För att beteckningen ska få ändras krävs att missbruket har orsakat betydande ekonomiska eller andra olägenheter för den rätta innehavaren och fortsatta skadliga verkningar på grund av missbruket faktiskt kan förhindras genom att personbeteckningen ändras. Ändringsbehovet kan bedömas på grundval av polisens hotbedömning, t.ex. vid vittnesskydd. Befolkningsregistercentralen ska fatta beslutet.

Personbeteckningen som registrerats i befolkningsdatasystemet får ändras också, om det i enlighet med lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002) har fastställts att personen ska tillhöra det motsatta könet. I de fall ska beslutet fattas av magistraten.

Fastställande av personbeteckning

Födelsetid  Individuellt nummer kontrollbeteckning
131052 308 T

Maja Grusbergs personbeteckning är 131052-308T. Födelsetiden anger dagen, månaden och året då Maja föddes. Tecknet efter födelsedagen anger på vilket århundrade Maja är född. I Majas fall är det ett bindestreck (-) eftersom hon är född på 1900-talet. Personer som är födda på 1800-talet har ett plustecken (+), och för personer födda på 2000-talet är tecknet A. Det individuella numret, i Majas fall 308, skiljer åt personer med samma födelsetid. Det individuella numret är udda för män och jämnt för kvinnor. Kontrollbeteckningen är en siffra eller en bokstav, och för Maja är den T. Kontrollbeteckningen får man genom att dividera det niosiffriga tal som födelsetiden och det individuella numret bildar med 31. Kontrollbeteckningen bildas utifrån resten enligt följande:

Kontrollbeteckning

0 0 11 B 21 N
1 1 12 C 22 P
2 2 13 D 23 R
3 3 14 E 24 S
4 4 15 F 25 T
5 5 16 H 26 U
6 6 17 J 27 V
7 7 18 K 28 W
8 8 19 L 29 X
9 9 20 M 30 Y
10 A

Till början av sidan