Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter / Registrering av utlänningar

Registrering av utlänningar

Registrering av utlänningar

Basuppgifter om personer som är bosatta i Finland införs i befolkningsdatasystemet. Uppgifter som registreras är bland annat namn, födelsetid, medborgarskap, uppgifter om familjeförhållanden och adress.

För den som flyttar till Finland registreras en hemkommun i Finland, och personen får också en finländsk personbeteckning. Uppehållstillståndet ska vara giltigt i minst ett år.

Nordiska medborgare behöver inte uppehållstillstånd.

EU-medborgare som har för avsikt att stanna längre än tre månader skall registrera sin vistelse hos Migrationsverket innan han registrerar sig hos magistraten.

En utländsk medborgare ska i enlighet med lagen anmäla samma uppgifter till registret som en finsk medborgare, om vistelsen i Finland varar minst ett år. Registreringen sker i den lokala magistraten. Registeruppgifterna används bl.a. för anordnade av val, beskattning, hälso- och sjukvård, justitieförvaltning och statistik.

Registreringen sker i den lokala magistraten.

För att bli registrerad ska personen personligen besöka magistraten i sin hemkommun. Ta med pass och gällande uppehållstillstånd. Andra handlingar som behövs vid registreringen är eventuella äktenskapsintyg, intyg över skilsmässa och dödsattester samt barnens födelseattester.

Den som registreras ska fylla i och i magistraten personligen underteckna blanketten för registrering av utlänning samt blanketten för flyttningsanmälan i befolkningsdatasystemet.

När en utländsk persons familjeuppgifter registreras i Finlands befolkningsdatasystem, ska alla handlingar från utlandet bifogas ett s.k. Apostille-intyg, om den aktuella staten gått med i Haagkonventionen.

Information om Haagkonventionen samt en förteckning över medlemsstater på engelska finns på följande webbadress:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Om staten inte är en part i konventionen, lämnas intyget till det aktuella landets utrikesministerium, som bekräftar att handlingen getts av en behörig myndighet.

Efter detta lämnas handlingen till Finlands beskickning, som i sin tur legaliserar intyget av utrikesministeriets tjänsteman.

Till början av sidan

Tillfälligt boende

Även en utlänning som är kortvarigt bosatt i Finland kan få en personbeteckning, om det behövs exempelvis för arbete. För honom registreras dock inte hemkommun i Finland och han har därför nödvändigtvis inte samma rättigheter som personer som är permanent bosatta i Finland. En utländsk medborgare kan registrera sig i den magistrat på vars ämbetsområde personen meddelar att han bor eller i skattebyrån. För att registrera sig behöver EU-medborgare ett giltigt pass eller officiellt identitetskort med foto och om tai tillfälligt boende fortsätter över tre månader, behövs samt registreringsintyg över uppehållstillstånd för Europeiska unionens medborgare. Medborgare i övriga länder ska ha ett giltigt pass och uppehållstillstånd.

Till början av sidan

Registrering av medborgare i nordiska länder

Vid flyttningar inom Norden, dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland), tillämpas överenskommelsen om registrering av nordiska medborgare.

Avsikten med överenskommelsen är att säkerställa att personer som flyttar från ett nordiskt land till ett annat inte samtidigt kan vara bokförda i två olika befolkningsregister eller helt bli utanför befolkningsregistret. Registermyndigheten i inflyttningslandet beslutar om förutsättningarna för en registrering av flyttningen.

Den som flyttar från ett annat nordiskt land till Finland skall inom en vecka från invandringen personligen anmäla sig hos magistraten.

Till början av sidan