Start / Tjänster / Namnärenden

Namnärenden

 

Namnärenden, blanketter och prislista  

Alla människor som har sin hemplats i Finland och som finns med i finska befolkningsdatasystemet kan ändra sitt för- och efternamn i Finland.

Dessutom kan namnbytet göras i Finland för finska medborgare som bor utomlands och har sin hemplats i ett annat land än Norge, Sverige eller Danmark.

Magistraten är första instans i ärenden som gäller namnändringar.

 

Den nuvarande namnlagen tillåter en namnändring för efternamn enligt följande:

◾Du kan ändra till det efternamn du hade innan ditt första äktenskap, ett dubbelt efternamn eller ta bort ditt dubbla efternamn.

◾Du kan ta din makes/makas efternamn med dennes godkännande   

◾Du kan ansöka om ett efternamn som tidigare varit i din släkt eller ett nytaget efternamn. Nämnden för namnärenden ger alltid ett utlåtande om nytagna efternamn.

◾Du kan ansöka om ändring av skrivsättet för ett främmande efternamn till en enklare användbar form.

Förnamn kan endast en gång ändras med en enkel anmälan, utan motivering, därefter måste ändringen ansökas med en motiverad ansökan. Förnamnet ska vara enligt namnlagen och en person får ha maximalt tre förnamn. 

Att göra en namnändring 

Du kan göra namnändringen antingen elektroniskt, genom att besöka ett magistrat eller genom att skicka en pappersblankett till ett magistrat.

 

Olika blankettyper 

För att namnbytet ska gå igenom så enkelt som möjligt, bör du välja rätt blankett för namnbytet. Du kan välja från följande blanketter:

1) Du har genomgått en skilsmässa som är lagstadgad enligt ett rättsligt beslut eller äktenskapet tog slut på grund av din makes/makas bortgång, och du vill ändra tillbaka ditt namn till namnet du hade innan äktenskapet. Med hjälp av den här blanketten kan du också överge den senare delen av ett sammansatt efternamn.

Blankett i elektronisk form        Blankett i utskrivningsbar form

 

2) Du är fortfarande gift och har din makes/makas namn, men du vill framför ditt nuvarande namn lägga till namnet som du senast hade som ogift eller som du hade när du ingick äktenskapet. Med den här blanketten kan du också överge den första delen av ett sådant sammansatt efternamn.

Blankett i elektronisk form        Blankett i utskrivningsbar form

 

3) Med den här blanketten kan du ansöka om:

- samtidig ändring av efternamn för dig själv och dina familjemedlemmar

- samtidigt ändra ditt egna för- och efternamn

- på nytt ändra ditt förnamn som är ändrat minst en gång tidigare

- ifall du ska byta ditt förnamn för första gången, använd blanketten under punkt 7.

Blankett i elektronisk form       Blankett i utskrivningsbar form (ansökan om namnändring)

 

4) du kan återgå till det efternamn du hade innan äktenskapet, fastän du fortfarande är i äktenskapet, ansöka om ett nytaget namn för dig själv som ännu inte används av någon eller ansöka om ett efternamn som dina förfäder hade högst fem generationer bakåt. Med den här blanketten kan du även ansöka om din makes/makas efternamn med dennes godkännande när du redan är i äktenskapet.

Blankett i elektronisk form (ansökan om ändring av efternamn)

 

5) Om du ska gifta dig, kan du skriva ut blanketten och ta med den till giftemålstillfället. Med den här blanketten kan du anmäla, ifall du vill byta ditt efternamn till din makes/makas efternamn i samband med giftemålstillfället.

Blankett i utskrivningsbart format        Blankettmall i  Word-format

 

6) Ifall du gifte dig innan år 1986 kan du under tiden för äktenskapet kostnadsfritt ändra tillbaka ditt namn till det namnet som du hade som ogift.

Blankett i elektronisk form        Blankett i utskrivningsbar form

 

7) Du kan byta ditt förnamn för första gången eller så kan du anmäla byte av förnamn för en person under 15 år som du har vårdnaden för. för ett barn som fyllt 12 år behövs barnets godkännande för att byta förnamnet. en person som fyllt 15 år kan själv bestämma om ändring av förnamn, men vårdnadshavarna kan komma att få frågor om saken.

Ifall förnamnet har ändrats redan tidigare, använd blanketten vid punkt 3.

Blankett i elektronisk form        Blankett i utskrivningsbar form

 

8) Ifall du vill ha något av dina nuvarande förnamn som tilltalsnamn, kan du anmäla att namnet ska registreras i befolkningsdatasystemet.

Blankett i elektronisk form        Blankett i utskrivningsbar form

 

9) Ifall du vill att en minderårig person som du har vårdanden för ska ha något av sina nuvarande förnamn som tilltalsnamn, kan du anmäla att namnet ska registreras i befolkningsdatasystemet.

Blankett i elektronisk form        Blankett i utskrivningsbar form

 

10) Ifall du vill ändra efternamnet för en minderårig person som du är vårdnadshavare för till antingen:

- pappans efternamn

- makarnas gemensamma efternamn

- adoptivföräldrarnas/adoptivförälderns efternamn

Blankett i elektronisk form        Blankett i utskrivningsbar form

 

Prislista

  • Ansökan om ändring av förnamn 101 €
  • Ansökan om ändring av efternamn 101 €
  • Anmälan om byte av efternamn när äktenskapet har upphört, 25 €
  • Ansökan om ändring av efternamn då ansökan enligt namnlagen ska kungöras i den officiella tidningen 201 €
  • Anmälan om att ta ett tidigare efternamn till personligt bruk eller att lämna efternamnet under äktenskapet 25 €
  • Anmälan om ändring av förnamn 25 € (ändring av förnamn är tillåtet endast en gång med anmälningsförfarande, ytterligare ändring av förnamn sker via ansökan 101 €)
  •  (Ifall makarna är vigda till giftermål innan år 1986, har makan rätt att under äktenskapet ta det efternamn, som hon hade som ogift, utan anmälningsavgift)

Om ändring av både förnamn och efternamn ansöks på samma gång uppbärs 50 euro för avgiften för ändringen av förnamn och hela avgiften för ändringen av efternamnet.