Start / Tjänster / Notarius publicus

Notarius publicus

Notarius publicus fungerar vid magistraten. De vanligaste notarius publicus uppdragen är bestyrkande av kopia, namnteckning och meritförteckning. Ytterligare kan notarius publicus uppta växelprotester, närvara som vittne när förvaringsrum tillsluts eller öppnas samt övervaka lotteridragningar.

Notarius publicus uppdgifter

Bestyrka namnteckning

Vid bestyrkande av namnteckning ska underteckningen ske i närvaro av notarius publicus.

Ta med identitetsbevis.

Även inbjudan till medborgare i stater där en officiellt bestyrkt inbjudan krävs för att personer ska få resa till Finland ska undertecknas i närvaro av notarius publicus.

Notarius publicus fungerar inte som vittne vid underskrift av testamente eller av intressebevakningsfullmakt

I utsagorna från vittnen för testamenten, intressebevakningsfullmakter och vårdtestamenten ingår ett utlåtande om att undertecknaren varit frisk och vid sina sinnens fulla bruk samt av fri vilja tillkännagett att handlingen återger hans/hennes vilja. Notarius publicus, som vid underskriftstillfället träffar personen i fråga för första gången, har vid detta tillfälle inte möjlighet att intyga undertecknarens vilja. Av denna orsak undertecknar notarius publicus inte ovannämnda intyg.

Till början av sidan

Bestyrkande av kopia

Magistratens notarius publicus bestyrker riktigheten i kopior av originaldokument. En handling är original om den har en handskriven underskrift av den instans som utfärdat handlingen och/eller en bläckstämpel som gjorts med stämpel. Övriga märkningar som visar riktigheten kan vara till exempel reliefstämpel av den som utfärdat handlingen, hologram, speciell vattenstämpel el. Dyl. 

Kopierade, utskrivna, tryckta och andra kopierade handlingar är inte original, och duger inte.

Om originalhandlingen är laminerad kan magistraten ge en kopia för vilken notarius publicus bestyrkt riktigheten, om man kan se en märkning som visar riktigheten.

Om handlingen inte har en märkning som visar riktigheten, bör du vända dig till den part som utfärdat handlingen och be dem komplettera den befintliga handlingen eller be om en ny handling som har märkningar som visar riktigheten.

Vanligaste praktiska exemplen:

-        Om du har ett undertecknat examensintyg med stämpel, och examensintyget har lösa sidor utan underskrift eller stämpel, kan du be läroinrättningen stämpla varje sida med läroinrättningens bläckstämpel.

-        Om någon annan handling har flera sidor, ska sidorna sitta ihop så att de inte kan lossas från varandra. Om handlingen har lösa sidor eller om de kunde lossas från varandra, till exempel om de bara är ihopsatta med häftapparat, ska varje sida ha en märkning som visar riktigheten.

Om en handling med flera sidor inte fyller dessa krav, kan notarius publicus vid behov uppmana dig att skaffa ovan nämnda märkningar på sidorna.

Du kan lämna in handlingen i original till magistraten själv, använda stafett eller sända per post. Personligt besök är inte nödvändigt.

Om du vill kan du kontrollera möjligheten till tidsbokning, som varierar vid magistratens olika verksamhetsställen. T.ex. Till verksamhetsställena i Helsingfors och Esbo kan du inte boka tid utan du uträttar ditt ärende genom att först köa. Observera också att notarien inte alltid är på plats vid magistratens mindre verksamhetsställen. Vid en del mindre verksamhetsställen kan det vara obligatoriskt att boka tid.

Magistraten tar en kopia på handlingen, varefter notarius publicus intygar dess riktighet.   Då det gäller större handlingar än A3 ska kunden själv ha med sig en kopia.

Om det finns anteckningar på båda sidor om ett pappersark, tar magistraten ut en avgift för båda sidorna. 

I fråga om översättningar bör du observera att i de flesta fall förutsätter mottagare till översättningar att översättaren har fogat till översättningen också den handling, eller en kopia på den handling som är grunden för översättningen. Magistraten utför inte denna sammanfogning.

Till början av sidan

Övriga uppgifter

Uppta protest med stöd av växellagen och checklagen.

Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att företa en viss tjänsteåtgärd eller att någon har en viss tjänsteställning eller behörighet eller är rättsligt behörig att företräda någon annan.

  • Utfärda intyg över innehållet i handlingar som företetts notarius publicus samt över rättsliga och ekonomiska förhållanden.
  • Vara vittne när ett tresorfack eller något annat förvaringsrum stängs eller öppnas.
  • Övervaka lotteridragningar.

Notarius publicus får bekräfta att en formbunden eller annan skriftlig redogörelse, utredning eller anmälan har lämnats och vidta andra sådana åtgärder som motsvarar de uppgifter som avses i Lag om notarius publicus 2 §  1 mom. och som på grund av något annat lands lagstiftning behövs för att bevaka rätt eller fördel eller utföra en rättshandling utomlands.

Till början av sidan